Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, chcem k tomuto bodu vianočného príspevku ešte podať niekoľko informácií, ktoré, myslím si, že je potrebné, aby sme vedeli a posúdili pri jeho schvaľovaní a hlavne, aby sme si ozrejmili niektoré fakty, ktoré tu ešte neodzneli.

Vieme veľmi dobre, že životná úroveň viacerých mnohých, keď nie väčšiny dôchodcov na Slovensku je nedostatočná, nízka a ich finančné problémy sú chronické hlavne v takých kritických obdobiach, ako sú sviatky, prázdniny, návštevy a podobne.

Preto koncepčne sa mi zdá, že tento príspevok, ktorý sme mnohí nazvali ako nesystémový, ako príspevok, ktorí je len sporadicky ojedinelý, myslím, že má svoje miesto a opodstatnenie, pretože skutočnosť, že 1,7 mld. korún venujeme tým, ktorí to najviac potrebujú je vec, ktorá si zaslúži uznanie.

Chcem to vyzdvihnúť z tohto dôvodu, že či už v médiách, alebo možno aj minule v parlamente odzneli mnohé fakty, ktoré skôr tento zákon postavili do kritickej roviny, odznelo viacej hlasov a príspevkov kritických ako pochvalných a myslím si, že 1,7 mld. a skoro 800-tis. dôchodcov, ktorým pred Vianocami urobíme radosť a zlepšíme ich finančnú situáciu, je to minimálne pleuzibilná udalosť začiatku tohto parlamentu.

Vieme, že všetci chápeme, že je to systémové riešenie, ktoré by riešilo situáciu dlhodobo alebo trvale, ale nevidím dôvod, aby sa uvažovalo do budúcnosti, že takýto príspevok by mohol byť nie sporadický, nie raz alebo dva roky za sebou, alebo tri roky za sebou, ale ako trvalý príspevok, ktorý by práve v týchto situáciách finančne náročnejších, ako sú Vianoce, možno Veľká noc alebo niektoré iné udalosti práve zlepšil túto finančnú situáciu.

Myslím si, že to pomôže všetkým dôchodcom spôsobom, ktorý nie je ojedinelý a nie je, myslím, ani vo svete nič mimoriadne, že takéto príspevky sa poskytujú.

Bolo trošku kritizované, že tie hranice, ktoré sú striktne dané, tie pásma, tých 20, 40, 60 % priemernej mesačnej mzdy, čo vychádza zhruba o tých, myslím si, že od 1 500 do 2 000 korún s priemerom okolo 1 750 korún v strednom pásme, že je to spôsob výpočtu a finančného príspevku, ktorý by mal byť iný. Boli podané aj návrhy na výpočty podľa určitých vzorcov a podobne.

Je asi pravdepodobné, že zaiste tento spôsob by bol možnože lepší a odstraňoval by niektoré chyby, ale vzhľadom na to, že je potrebné, aby sa vyplatil už pred sviatkami v decembrovom výplatnom termíne a ide o záležitosť 800-tis. dôchodcov, myslím, že je to riešenie optimálne, vhodné a ťažko kritizovateľné.

V tejto súvislosti chcem poukázať či už na koncepčnosť, systémovosť, alebo aj spôsob výplaty tohto dôchodku, že v predchádzajúcom volebnom období predchádzajúca vláda takisto vyplácala príspevok 1 000 korún v roku 2004, ojedinele jedenkrát, a tiež možno to považovať za nesystémový krok a vyplácala ho v čase pred prezidentskými voľbami, teda v období, keď pokojne tomuto príspevku možno povedať, že to bol politický príspevok, a nie nejaký finančne ekonomický. Takže aj tie argumenty o nesystémovosti alebo o sporadickosti, myslím, že sú slabého charakteru.

Pri vývoji tohto vianočného príspevku je potešiteľné, že bola konzultácia s Jednotou dôchodcov, teda na tvorbe tohto zákona sa zúčastňovalo nielen ministerstvo, ale aj organizácie, ktoré zastupujú dôchodcov a myslím si, že ich návrh, ktorý podávali, bol skoro veľmi podobný, keď nie identický s tým, ktorý prešiel do tejto snemovne.

Takže myslím si, že všetci dôchodcovia môžu byť spokojní, pretože to, čo ich zastupujúce organizácie žiadali, to vlastne bolo spracované a prezentované na dnešnom schvaľovacom procese.

Myslím, že je dobré, že takisto bola akceptovaná aj požiadavka bývalých policajtov a vojakov z povolania, pretože tam to bola sporná kategória, a myslím, že aj minister obrany bude spokojný, pretože aj výsluhové dôchodky bývalých policajtov a bývalých vojakov z povolania tiež budú do tohto spadať.

Čo je sporná záležitosť, s ktorou som sa dosť ťažko vyrovnával a neviem ešte, ako budem hlasovať, je to záležitosť predčasných dôchodkov, pretože je to kategória, kde pri všetkých tých diskusiách o tomto bode vychádza, že aj predčasní dôchodcovia by mali dostať tento vianočný príspevok, a to z tohto dôvodu, že nie všetci odchádzali „z nejakých špekulatívnych dôvodov“ do predčasného dôchodku, ale prevažná väčšina alebo drvivá väčšina odchádzala preto, že už organizačné zmeny na pracovisku alebo zdravotný stav, alebo iné okolnosti ich prinútili, že museli do tohto dôchodku ísť. Takže je to fakt, ktorý musíme brať do úvahy.

Myslím si, že aj dôchodky zo zahraničia, je to kapitola, ktorú by sme príliš nemuseli posudzovať, nie sú také časté a frekventované.

Takže v závere chcem podporiť celkove zákon o vianočnom príspevku. Je veľmi dobrý, je veľmi cielený a rešpektuje požiadavky veľkej časti našich občanov. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok