Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení prítomní členovia vlády, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol interpeláciu pre pána Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, a zároveň aj pre pána Jána Kubiša, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Výbor ministrov Rady Európy 21. júna 2006 prijal Rezolúciu o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín Slovenskou republikou, v ktorej sa konštatuje, že, citujem, „legislatívny rámec na ochranu národnostných menšín má ešte stále nedostatky vrátane nedostatkov súvisiacich s financovaním menšinových kultúr“. Koniec citátu. V texte sa ďalej uvádza, že treba, citujem ešte raz, „pokračovať už v začatom úsilí o vytvorenie legislatívneho rámca pre národnostné menšiny“.

Preto si dovoľujem položiť otázku a obrátiť sa na členov vlády, na zodpovedných členov vlády: Ako mieni vláda Slovenskej republiky vyhovieť týmto očakávaniam a odporúčaniam Výboru ministrov Rady Európy?

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok