Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte aj mne, aby som popri tom množstve faktov, ktoré tuná už odzneli, ekonomické fakty, čo sa týka daňových turbulencií alebo daňových denivelácií v tomto návrhu zákona prispel niektorými informáciami, ktoré tuná neboli prezentované a ktoré, myslím si, že sú do určitej miery určujúce aj v prístupe k tomuto zákonu.

Chcem hovoriť hlavne o neziskových alebo mimovládnych organizáciách a okrajovo by som sa dotkol tak isto aj stredného stavu, živnostníkov a daňového prístupu k nim.

Trošku je dosť ťažko nepochopiteľné, zdá sa, že nielen pre nás, ale myslím si, že bude ťažko pochopiteľné aj pre obyvateľov alebo možnože aj pre našich voličov, prečo je takýto ambivalentný prístup k tejto daňovej politike z jednej alebo z druhej strany.

Pravica obviňuje stredoľavú vládu, že prijíma zákony, ktoré ju poškodzujú, ktoré nie sú solidárne a ktoré dokonca znižujú ich ekonomický status. Pokiaľ by to bola pravda, tak by to bol krok proti sebe a krok, ktorý politicky a ekonomicky by bol fatálny a chybný. Myslíte si, že takúto chybu táto vláda robí, že poškodzuje svojich voličov? V žiadnom prípade to nemôže byť. To je základný politický a ekonomický aspekt, ako voličov opačne získavať.

Prečo vlastne tomu tak je? Zase stredoľavé strany SMER, ale aj Ľudová strana budú podporovať tento zákon a zrejme, že budú podporovať ho vcelku, aj keď z mojej osobnej strany je to s určitými výhradami. Poviem si to v niektorých bodoch.

Nie som veľmi spokojný ani šťastný, že je takýto prístup k mimovládnym organizáciám alebo k neziskovým organizáciám, pretože myslím, že tie fakty, ktoré boli tuná sprava uvedené, že budú poškodené niektoré organizácie neziskové, ktoré majú ten charitatívny alebo možno spoločensko-ekonomický charakter možno sčasti akceptovať.

Otázka stojí. Prečo k tomu došlo a prečo takáto situácia nastala? Chcem ešte raz zopakovať, chcem uviesť fakty, s ktorými nie som príliš stotožnený, ale sú to fakty, o ktorých sa hovorí v kuloároch, sú to fakty, o ktorých sa hovorí na chodbách, tuná v tejto sieni prezentované neboli ešte. Takže hovorím, som s nimi stotožnený sčasti.

Ako je to možné vysvetliť tieto deje pri daňovej reforme alebo pri daňových úpravách, ktoré tuná prebiehajú. Chcem podotknúť, že neziskové alebo mimovládne organizácie sú veľmi dôležité z hľadiska charitatívneho, ale aj z hľadiska ekonomického pre vyžitie, prežitie alebo zlepšenie svojej situácie u ľudí, dá sa povedať, práve tejto garnitúry, ktorá teraz vládne – stredopravej.

Takže zdá sa, že pôsobí tu nejaký faktor, ktorý je nie nevýznamný, ale je dosť dôležitý, ale ktorý veľmi nechceme pomenovať. Nechceme o ňom hovoriť. Pretože sa obviňujeme z vecí, ktoré sú nepochopiteľné, a z vecí, ktoré sú nevysvetlené alebo možno aj nevysvetliteľné. Nechcem to veľmi otvárať, ale poviem to na rovinu, že je tu aj do určitej miery aj politický aspekt, čo je pochopiteľné pri každom zákone a tobôž aj pri daňovom zákone je aj politický aspekt a chcel by som povedať svoj možno subjektívny názor, ale nie je to len môj subjektívny názor, je to názor, ktorý myslím, že má aj trošku širšiu oporu.

Tento postoj zníženia toho finančného statusu neziskových mimovládnych organizácií, či je významný, alebo nevýznamný nechcem komentovať, chcem len pripomenúť túto skutočnosť, že niektoré, nechcem hovoriť, že viaceré alebo mnohé mimovládne organizácie sa zaoberali činnosťou, ktorá je nezlučiteľná s charakterom charitatívnym, sociálnym, prípadne sociálno-ekonomickým.

Zaoberali sa z určitej časti aj politickým ovplyvňovaním ľudí, politickým ovplyvňovaním v širšom, by som povedal, médií, más a podobne a tu je oblasť, ktorá im nespadá, pretože kto sa zaoberá politikou, musí počítať s politickými zásahmi a s politickými krokmi, ktoré budú nasledovať, a musí počítať s tým, že politika je špecializovaná činnosť, patrí k politickým stranám podľa zákona a mimovládne organizácie majú svoj edukatívny a sociálno-psychologický a sociálno-ekonomický charakter.

Myslím si, že nie je zanedbateľná vec, a už tuná aj v rozprave u niektorého z mojich predrečníkov padlo o rokoch 1994–1998, prípadne 1992, a práve chcel by som poukázať, že v tomto období došlo k deformácii činnosti niektorých neziskových organizácií. Nehovorím, že bola to veľká skupina, ale boli to významné a možno, že aj mediálne významné organizácie, ktoré snažili sa robiť politiku, a to sa nepatrí, to sa nerobí, pretože toto je činnosť, ako som spomenul, určená iným s iným charakterom.

Takže možno odhadujem, že tých 80 % mimovládnych organizácií si plní svoje charitatívne ekonomické a sociálno-ekonomické danosti, ktoré majú určené v štatúte a v náplni svojej činnosti, ale je potrebné, aby sme dospeli k tomu, aby už po tej hektickej dobe došlo k stabilizácii charakteru a činností mimovládnych organizácií v tom zmysle, aby ich náplň bola tá, o ktorej som hovoril.

Predpokladám, že aj po týchto úpravách bude mnohokrát aj snaha, aby sme tieto aj daňové niektoré denivelácie upravili v smere tak, aby sme posilnili ich celkovú bázu a celkový charakter.

Môžem napríklad len spomenúť organizáciu mimovládnu, ktorú si mimoriadne vážim, sledujem jej činnosť a čerpám z jej činnosti, by som povedal, politické, ale aj ekonomické a znalostné svoje body v tom zmysle, že je to síce mimovládna organizácia zameraná na potreby pravicových strán, ale je mimoriadne dobre fundovaná. A ide o Health Policy Institute, kde pracuje aj inžinier Pažitný, a myslím si, že fakty, ktoré uvádza, ktoré porovnáva a vie čerpať či z domácej, alebo zo zahraničnej databázy sú veľmi sugestívne a, by som povedal, aj strategicky veľmi dôležité.

Druhý fakt, ktorý by som chcel uviesť, že nie je možné, aby sa aj ekonomická základňa týchto mimovládnych organizácií považovala za tabu, za niečo, o čom nesmieme vedieť, kto je za tým, kto to financuje, kde je dôležitá ekonomická základňa ich činností a prípadne, že nie je ani sčasti možné ich ekonomicky kontrolovať.

Zaiste, že ako mimovládne organizácie nie sú povinné, ale nehovorím, že je to fakt, ktorý my nejako zákonom upravíme, ale kvôli tomu, aby sme očistili a posilnili mimovládne organizácie, pretože sociálny aj politický rozvoj spoločnosti bez nich nemôže existovať, tak musíme tento fakt brať do úvahy a musíme vedieť, že to pôsobí aj na určitý charakter prístupu k nim.

Takže toto je oblasť, ktorú, a tieto fakty uvádzam tu preto, aby bol komplexnejší pohľad na túto problematiku a aby sme sa niektorým otázkam nevyhýbali, pretože ich nechceme povedať alebo nebodujeme tým, že budeme o nich hovoriť. Hovorím to otvorene, že úpravou a korekciou týchto faktorov dôjde k posilneniu potrebných žiadaných a stále stúpajúcich mimovládnych organizácií.

K daňovým niektorým aspektom ekonomického charakteru vážnejšie výhrady nemám, ale v prístupe k strednej vrstve, teda k vrstve, ktorú reprezentujeme ako Ľudová strana aj túto vrstvu som čakal trošičku možnože lepší prístup, čo sa týka daňových úľav, ale myslím si, že to bude oblasť na korekciu v nasledujúcom období. Takže to je všetko, čo som chcel dopovedať. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok