Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, myslím si, že prerokúvaná problematika je mimoriadne vážna a zaslúži si, nie aby sme to prerokúvali v legislatívne skrátenom konaní, ale aby sme to prerokovali s plnou vážnosťou a s plnými dôsledkami. Pretože predpokladám, že nepovažujeme za nič dôležitejšie ako starostlivosť o našich ľudí a o ich finančné a hospodárske blaho. Pretože bez peňazí a bez šance na prácu, myslím si, že v tomto desiatky tisíce ľudí nemôžeme nechať.

Takže my sme túto záležitosť prerokovali aj v klube Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko a takisto aj v sociálnom výbore a považujeme to za mimoriadne naliehavú situáciu, ktorú máme prerokovať čím najrýchlejšie a s plným odškodnením. Predpokladám, že nebudeme hovoriť iba o tom, či skrátené, alebo neskrátené legislatívne konanie, pretože to je detail, ale rozhodujúca vec je tá, že v minulosti sa stala veľmi vážna chyba a veľmi vážny prečin proti ľudskosti, dá sa povedať, minulej vlády, pretože obrala ľudí o ich financie, obrala o peniaze, z ktorých mali žiť, a toto je mimoriadne dôležitá vec. Myslím si, že keď to môžeme nazvať ako „tsunami“, „sociálne tsunami“ bývalej vlády, nehovoríme ani tak od veci, pretože môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti. Pracoval som v tom čase na kardiologickej ambulancii a viem, čo zažívajú kardiologickí pacienti, teda hlavne chorí na srdce a cievy, ktorí zostanú zo dňa na deň bez dôchodku, ktorým sa dôchodok odoberie a ktorí nemajú šancu, aby sa zamestnali v ďalšom období a nemajú teda ani šancu, aby dostali dôchodok.

Je niečo naliehavejšie? Je niečo dôležitejšie, aby sme to okamžite riešili? A myslím si, že ešte vážnejšia otázka je, kto to vlastne spôsobil? Pretože toto je rozhodujúca vec, že táto vláda, vlastne musí v rozpočte nájsť asi 900 mil. korún, aby tento deficit vykryla. Spôsobila to minulá vláda, predpokladám, že sa za to ospravedlní, minule to urobila pani poslankyňa Radičová, čo je veľmi pekné, ale naša úloha je, aby sme túto vec čím najviac a čím najskôr vyriešili.

Viete veľmi dobre, že pokiaľ dôjde k odškodneniu týchto ľudí, a možno hovoriť dokonca o odškodnení, potrvá to niekoľko mesiacov alebo možno dlhšiu dobu. A viete sami, čo je to žiť jeden mesiac bez platu, jeden mesiac bez dôchodku. A táto doba trvá už pomerne dlho, aby sme ju naliehavo riešili.

Druhá otázka je, že došlo k chybe dosť závažnej pri posudzovaní zdravotného stavu a sociálneho stavu našich občanov, našich pacientov a obyvateľov našej republiky. Je potrebné sa zamyslieť, aký bude postup v ďalšom období, pretože spôsob posudzovania my tu nehodnotíme a nechceme ho meniť. Ale zamyslime sa, či má právo, aby jeden lekár, posudkový, rozhodoval o osude dôchodku, o osude pacienta. Či nie je potrebné, aby sme zdokonalili tento proces, ktorý je mimoriadne závažný, keď máme povedať, že niekto je taký chorý, že ide do dôchodku a dostáva určité ohodnotenie vo forme invalidného dôchodku.

Vieme veľmi dobre, že v minulosti to boli aké-také komisie. Teraz v podstate rozhoduje jeden človek, lekár obyčajne, o tomto osude pacienta. Predpokladám, že v ďalšom období prebehne ešte legislatívny proces, kde bude stanovené, že o zdravotnom stave pacienta musí rozhodnúť určitá komisia, nie jeden človek, a musí byť prítomný pri tom posudzovaní zdravotného stavu aj lekár, ktorý ošetruje pacienta, pretože ten najlepšie vie, či ten pacient patrí do dôchodku, či nie. A voči tomuto lekárovi je možné v nasledujúcom období aj vyviesť určité satisfakcie, pokiaľ by zle rozhodol. Takže myslím si, že návrat k odbornosti a návrat aj ku kolektívnemu rozhodovaniu o invalidite zabráni tomu, aby sa stala podobná situácia, ako je tá.

A v konečnom dôsledku je potrebné si uvedomiť, že terajšia vláda bude musieť nájsť skoro miliardu korún, aby ohodnotila a navrátila to, čo sa týmto ľuďom v predchádzajúcom období nedalo. Nehovorím už o nejakom úročení financií, ktoré im za ten čas chýbali, a o ďalších veciach, ktoré s tým súvisia, a nehovorím o tom, že to finančné ohodnotenie spätne príde neskôr, ako títo ľudia očakávajú.

Takže preto sa nazdávam, že je to mimoriadne vážna vec a musíme to prerokovať teraz, tak ako to bolo aj odporúčané na výbore pre sociálne veci a bývanie, a musíme ešte zohľadniť aj inšie aspekty, ktoré som tu naznačil.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok