Pán poslanec Ondrejka? Nie. Páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1038).

Poprosím povereného poslanca Jána Patakyho, aby za skupinu navrhovateľov uviedol a odôvodnil návrh novely zákona o obecnom zriadení.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok