Ďakujem pekne, pán podpredseda. Budem maximálne stručný. Predkladaný návrh zákona má zaplniť medzeru v právnom systéme Slovenskej republiky a vytvoriť právny rámec účinného postupu proti osobám, ktoré nevedia hodnoverne preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia svojho majetku.

Ak sa pozrieme do iných právnych odvetví, môžeme síce nájsť rôzne sankcie, ako je trest prepadnutia veci, vec prepadnutia majetku a podobne, ale keďže dôkazné bremeno v takýchto prípadoch je na strane štátu, tieto inštitúcie sa prakticky nevyužívajú. Návrh zákona vychádza z predpokladu, že každý občan Slovenskej republiky vie preukázať pôvod svojich majetkových prírastkov. Ak tomu tak nie, štát bude mať právo iniciovať konanie na civilnom súde a žiadať od žalovanej osoby, aby vyvrátila dôvodné pochybnosti o nepoctivom pôvode svojho majetku.

Základné piliere tohto návrhu sú už dostatočne známe. Minimálna suma majetku, ktorý bude môcť byť preskúmaný na základe tohto zákona, je tisícnásobok minimálnej mzdy, teda niečo viac ako 6 miliónov korún. Dôkazné bremeno by bolo na osobe, ktorá nevie preukázať pôvod svojho majetku. O prípadnom odňatí majetku by rozhodoval súd v civilnom konaní, čiže nešlo by v žiadnom prípade o trestnoprávnu sankciu a návrh na takéto konanie by mohol dať len generálny prokurátor alebo ním poverený prokurátor slovenskej prokuratúry.

Treba upozorniť aj na záverečné ustanovenia tohto zákona, ktoré hovoria, že pokiaľ by osoba mala preukazovať pôvod svojho majetku a v taktom konaní by jej vznikli určité škody a nakoniec by sa jej predsa len podarilo hodnoverne preukázať spôsob nadobudnutia podozrivého majetku, štát by dokonca musel uhradiť škody, ktoré by v takomto konaní osobe mohli vzniknúť. To je podstata návrhu.

Prosím pánov poslancov a panie poslankyne, aby ho posunuli do druhého čítania, kde sme pripravení, hovorím za predkladateľov, robiť kompromisy, pretože som počul viaceré alternatívy znižovať tú hranicu napríklad zo 6 miliónov na 4 alebo 3 milióny korún, že by to nemal byť iba generálny prokurátor, ale mal by to byť hociktorý prokurátor na okresnej úrovni, že treba ešte upraviť niektoré iné aktíva, ktoré by mali spadať do okruhu majetku, ktorý sa bude preskúmavať a podobne.

Chcem však upozorniť, že je jedna vec, kde nemôžeme urobiť kompromis, a to je vec dôkazného bremena. Pokiaľ nebude dôkazné bremeno na osobe, ktorá má odpovedať na otázku, kde vzala majetok, takýto zákon nemá žiadny význam. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok