140 prítomných, za návrh 119, proti 1, zdržalo sa 16, nehlasovali 4.

Návrh sme schválili.

Teraz budeme pokračovať v rokovaní o ďalších bodoch programu. Poprosím pána poslanca Heribana, aby uviedol

návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Heribana a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame ako tlač 1051.

Nech sa páči, pán poslanec Heriban.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok