Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy a páni, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie svojím uznesením č. 525 z 9. marca 2005 ma určil za spravodajkyňu k predloženému návrhu vládneho zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1044). Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené podľa § 67 a § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje cieľ predkladaného zákona, zhodnotenie súladu s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tento návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet a na zamestnanosť a nebude mať nárok na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Zákon nemá ani vplyv na životné prostredie. Problematika navrhovaného zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev a nie je upravená v práve Európskej únie. Návrh zákona je úplne zlúčený so smernicou č. 2002/65/ES, ktorej cieľom je harmonizovať právne predpisy členských štátov v oblasti marketingu, spotrebiteľských finančných služieb na diaľku.

Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Zároveň dávam návrh, aby uvedený návrh zákona bol prerokovaný výbormi: ústavnoprávnym výborom, výborom pre financie, rozpočet a menu, výborom pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a výborom pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona v druhom čítaní prerokovali do 4. mája a gestorský výbor do 6. mája.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok