Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh zákona bol vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh a jeho zámerom je plne implementovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/65/ES o marketingu spotrebiteľských finančných služieb na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady č. 90/619 EHS.

Medzi najdôležitejšie ciele tohto návrhu zákona patrí najmä vytvorenie právneho rámca na posilnenie ochrany spotrebiteľa pri predaji finančných služieb na diaľku, zvýšenie informovanosti spotrebiteľov poskytovanej finančnej službe na diaľku pred uzavretím zmluvy na diaľku a vytvorenie reklamačných postupov pri poskytovaní finančných služieb na diaľku, zabezpečenie, aby spotrebitelia mali prístup bez diskriminácie k čo najširšiemu možnému sortimentu dostupných finančných služieb, ktoré sú obzvlášť vhodné pre diaľkový predaj, a aby si mohli vybrať tie, ktoré najviac zodpovedajú ich potrebám, a ďalej zabezpečenie ochrany spotrebiteľa pred poskytovaním nevyžiadaných finančných služieb a obmedzenie ponuky nevyžiadaných finančných služieb.

Súčasťou návrhu sú aj novelizácie vecne súvisiacich zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona bol prerokovaný a schválený vládou 16. 2. 2005 a žiadam Národnú radu o jeho schválenie. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok