Ďakujem, pán predseda poľnohospodárskeho výboru pán Maxon. Otváram všeobecnú rozpravu. Nikto sa nehlási do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pokračujeme prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač č. 1031. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 1049.

Prosím ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky pána Zsolta Simona, aby vládny návrh zákona uviedol.

Zs. Simon, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dôvodom na vypracovanie návrhu zákona bola povinnosť prebrať ustanovenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo dňa 16. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky, novela takzvanej smernice SEVESO II do slovenského právneho poriadku.

Pri novelizácii sme zároveň zohľadnili námety na úpravu, ktoré vyplynuli z viac ako dvojročného uplatňovania zákona v praxi. Dôvodom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES boli závažné priemyselné havárie s rozsiahlymi následkami na život a zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj majetok, najmä havárie ako pretrhnutie hrádze banského odkaliska v Baia Mare v Rumunsku s únikom kyanidov do rieky Tisa v januári 2000, výbuch v podniku na výrobu pyrotechnických výrobkov v Holandsku v máji 2000, výbuch v podniku na výrobu hnojív v Toulouse vo Francúzsku v septembri 2001 a ďalšie.

Aj z uvedených udalostí je nám zrejmé, že je potrebné transponovať do nášho právneho poriadku podľa čl. 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES, a tak sa musí stať najneskôr do 1. 7. 2005, čím sa súčasne plní aj záväzok Slovenskej republiky pri preberaní európskej legislatívy v oblasti životného prostredia. Predložený návrh zákona zabezpečuje úplné prebratie tejto smernice.

Návrh zákona nemá dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia bude významným prínosom najmä z hľadiska uplatňovania princípu prevencie v ochrane životného prostredia.

Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona v prvom čítaní schválite a posuniete do druhého čítania. Ďakujem vám za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok