Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, budem veľmi stručne reagovať na vystúpenie aj pána spravodajcu, aj pani poslankyne. To, že ide o prísny Trestný zákon, počúvam už dlhšiu dobu. Je to taká floskula. Nikdy to nebolo ničím preukázané. My sme si totiž zvykli, že slovenský Trestný zákon je mierny, že aj za závažné delikty ukladá mierne tresty.

Je úplne bežné v kontinentálnej Európe, že za najzávažnejšie delikty proti životu je stanovené obligatórne doživotné väzenie. To je v Nemecku, v Rakúsku, v Taliansku. My sme sa práve naopak akosi stali benevolentní voči násiliu. Nielen násiliu v televízii, pani poslankyňa, ktoré vás trápi, ale aj reálnemu násiliu. A do stredobodu pozornosti prišla nie obeť, poškodený a spoločnosť, ale páchateľ trestného činu. Voči tomu sme sa stávali čoraz humánnejšími.

Nedávno bol jeden prípad závažných teroristických deliktov v Španielsku, kde aplikujú kumulačnú zásadu pre výpočet trestu. To by som si ani nedovolil v tomto parlamente navrhnúť, aby sa zaviedla sčítacia zásada pri reálnom súbehu. To by bolo bitie na poplach, aký drakonický zákon ideme prijímať. A to je Španielsko, kontinentálna krajina. Takže keď budeme hovoriť o zvyšovaní represie, tak by to nemala byť len taká floskula ničím nepreukázaná, ničím nezdokumentovateľná, malo by to byť na niečom konkrétne dokumentované.

Takisto je veľká výhrada, ktorá dlho znie, že tu chýba prevencia. Ale Trestný zákon nie je o prevencii. Trest má aj generálno-preventívny účinok, ale Trestný zákon prichádza do hry, keď je spáchaný trestný čin, nie predtým, keď je spáchaný. Keď už je spáchaný. Čiže je to represívny nástroj. Samozrejme, že je úlohou parlamentu vytvárať aj legislatívne podmienky, aby bolo čo najmenej trestných činov páchaných. Ale to nie je vec trestnej kodifikácie. Tá prichádza do hry v okamihu, keď je trestný čin spáchaný.

Vyjadrím sa veľmi stručne aj k tým dvom pripomienkam, ktoré boli dôvodom späťvzatia návrhu zákona. Jednak otázka prípravy. Pán spravodajca spomínal, že tri roky, iné roky už nespomenul, ale tri vybraté roky nebol za prípravu zločinu nikto trestne stíhaný. Neviem, čo ten argument má povedať? Dnes máme vo výkone trestu, myslím jednu jedinú ženu, ktorá je odsúdená pre trestný čin vraždy novonarodeného dieťaťa matkou. Zrušíme tento delikt, keď za posledné roky preň nikto nebol odsúdený na nepodmienečný trest? Asi nie. Ja sa opýtam všeobecne. Ak bude mať polícia informáciu, že niekto pripravuje ozbrojenú lúpež, zhromažďuje zbrane, má plán akcie, zadovážil si motorové prostriedky, je správne, aby mohla zasiahnuť, alebo musí počkať, ak kým vbehnú páchatelia do banky? Ja si myslím, že je to veľmi jasná odpoveď. Chceme, aby takéto konanie bolo beztrestné? Aby polícia nemohla zasiahnuť a musela by čakať, až kým vbehnú s „devínami“ v ruke do banky? Asi nie. Ja si myslím, že je to veľmi jednoduchá úvaha.

Čo sa týka otázky podpory zločineckej a teroristickej skupiny. Definícia zločineckej skupiny v znení, ako je dnes v Trestnom zákone, je v trestnom práve od roku 2002. Teda dva roky aj niečo. Odvtedy je už vedených niekoľko trestných stíhaní, z ktorých sa absolútna väčšina skončila podaním obžaloby. Mnohým hrozí rozhodnutie o vine a treste. A my ideme zrušiť túto skutkovú podstatu, pretože ešte nebolo o vine a treste rozhodnuté? Tu bol návrh na vypustenie § 305 Trestného zákona. Hovorme si pravdu, tá oslobodzuje.

Ešte by som chcel povedať k definícii zločineckej skupiny jednu vec. Pani poslankyňa Tóthová to kvitovala. Musím povedať, že doteraz „podpora“ v Trestnom zákone bola tiež nielen pri zločineckej skupine, bola dlhé roky v Trestnom zákone v § 260 podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov. Nikomu definícia podpory nechýbala. V právnej praxi otázka podpory bola veľmi rozumne riešená. Názory, ktoré boli publikované po späťvzatí návrhu Trestného zákona, že môže ísť aj o neúmyselnú podporu, že keď niekto príde do kvetinárstva, ktoré vlastnia miestni „podsveťáci“, že môže byť trestne stíhaný, to boli názory, ktoré považujem za prejavy nie príliš prenikavého intelektu. Ide aj pôjde v budúcnosti o úmyselný trestný čin. Na to by som chcel upozorniť. To znamená, že úmysel musí pokryť aj určenie zločineckej skupiny a jej podporu. Ak niekto šíril, že je to možné aj z nevedomosti, tak nehovoril pravdu. Nehovoril pravdu ani v tejto snemovni a nehovoril pravdu ani pred médiami na chodbách tohto parlamentu.

Štatistika je veľmi ošemetná vec. Spomínal ju pán spravodajca v obidvoch prípadoch. Ja si pamätám, keď som pred dvomi rokmi v tejto snemovni predložil návrh novely Trestného zákona, ktorej obsahom bolo zavedenie zásady trikrát a dosť, bol som často tými istými poslancami napádaný, že táto zásada zvýši brutalitu trestných činov a budeme mať na Slovensku viac vrážd. V minulom roku, v prvom roku účinnosti tejto zásady sme mali najnižší počet vrážd za posledné roky. Bol by som ale ďaleko od toho, ak by som to považoval za výsledok prijatia tejto zásady. Zďaleka nie. Štatistika sa naozaj dá využívať veľmi rôznym spôsobom a ja ju takýmto spôsobom využívať nebudem a nechcem.

K pani poslankyni Tóthovej. Taktiež ocenila definíciu podpory, len by som pripomenul, že v tomto parlamente nezaznel pozmeňujúci návrh definovať podporu. Zaznel pozmeňujúci návrh ju vypustiť. Jednak podporu a v tom horšom variante aj založenie a zosnovanie. Takže tiež sa držme toho, ako to bolo, keď sme rokovali pred mesiacom o návrhu Trestného zákona. Pani poslankyňa spomenula, že by bolo dobré do hanobenia národa, rasy a presvedčenia doplniť aj hanobenie pre politické názory. Ak sloboda prejavu niečo v tejto republike chráni, tak chráni politickú diskusiu. Ak budeme môcť stíhať, ak štát bude môcť stíhať osobu, ktorá niekoho hanobí, pretože je „kadehák“ alebo „hazedesák“, tak sa skončila sloboda prejavu v tomto štáte. Jednoducho si to neviem predstaviť, ako by to mohlo byť akceptovateľné. Keď nič iné sloboda prejavu nechráni, tak chráni slobodu politického prejavu.

Právnické osoby. Ja tu mám dva listy od našich veľvyslancov. Jedného z Európskej únie, jedného z OECD. Zacitujem z jedného z listov, kde nás upozorňuje veľvyslanec pri OECD a citujem: „V tejto súvislosti bolo osobitne poukázané na absenciu zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorú OECD pokladá za jednu zo základných podmienok plnenia medzinárodných záväzkov signatárskych krajín dohovoru.“ My sme sa, ako som v úvodnom slove spomenul, snažili zúžiť trestnú zodpovednosť právnických osôb len na delikty, ktoré komunitárne právo vyžaduje. A skúsim ich znovu len vymenovať. Terorizmus, falšovanie peňazí, obchodovanie s ľuďmi, obchodovanie so zbraňami, prevádzačstvo, životné prostredie, korupcia, detská pornografia, pranie špinavých peňazí a obchodovanie s drogami. Môžeme diskutovať, veď to nemusí byť v Trestnom zákone, môže to byť v inom zákone. Asi môže. Ale dnes je pravdou, že zodpovednosť za tieto delikty právnické osoby v žiadnom právnom odvetví nenesú. V žiadnom. Proste nie sme v súlade s komunitárnym právom. A preto je logické, že návrh takto zúženú zodpovednosť právnických osôb obsahuje.

Sexuálne zneužívanie. Posledná vážna téma, ktorá leží pani poslankyni na srdci. No, poviem, kde je tá logika. Logika je v tom, že ak sa znižuje veková hranica trestnej zodpovednosti na 14 rokov, pani poslankyňa tvrdí, že môžu byť potom zvádzané 14-ročné dievčatá. To sú asi aj dnes. Áno, a v budúcnosti budú tiež, len ak neznížime aj vekovú hranicu pre konsenzuálny pohlavný styk, tak to bude znamenať, že aj tie dievčatá potom budú trestne stíhané. Dvaja štrnásťroční budú mať pohlavný styk, budú trestne zodpovední, obidvoch ich odstíhame. Aj toho chlapca, aj to dievča. To je problém. A tam podľa mňa logika je. Mne sa zdá, že celkom jednoznačná.

Pani poslankyňa spomínala Českú republiku, kde navrhujú znížiť vekovú hranicu zodpovednosti fyzických osôb na 12 rokov, ale pre obzvlášť závažné trestné činy, čo nie je sexuálne zneužívanie. Takže nehrozí takáto alternatíva. Viem si predstaviť riešenie, ktoré je trochu legislatívne ťažkopádne - že by sme neznížili vek legálneho pohlavného styku, ale by sme mali osobitné ustanovenie, ktoré by zabezpečilo beztrestnosť v situácii, keď obidvaja majú pod 15 rokov, majú 14. Lebo tých asi nechceme stíhať obidvoch.

Pani poslankyňa si zrejme neuvedomila následky toho, čo hovorí. My by sme aj to zvedené dievča stíhali. Ja si myslím, že je to veľmi jednoznačné. Ale nepovažujem túto otázku za kľúčovú v rekodifikácii, a pokiaľ navrhne pani poslankyňa Tóthová pozmeňujúci návrh, ktorý ide v tomto smere, ktorý som načrtol, bude trošku ťažkopádny, musím povedať, ale tá logika tu je.

Takže toľko, pán predsedajúci, veľmi stručne k návrhu a k rozprave a chcel by som požiadať pani poslankyne a pánov poslancov o podporu návrhu Trestného zákona a jeho posunutie do druhého čítania. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok