Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milí kolegovia, milé kolegyne, pravdepodobne tento legislatívny návrh bude mať širšiu diskusiu v druhom čítaní, pretože už o tomto kódexe sme si všeobecné otázky v predchádzajúcom prerokúvaní uviedli, vysvetlili, prípadne si otupili svoje niektoré vzájomné názory. Podľa mňa však ešte stále ostáva niečo, čo si bude treba vyjasniť skôr, ako v druhom čítaní pôjdeme do jednotlivých výborov a budeme sa zaoberať paragrafovaným znením.

Predovšetkým by som chcela povedať, že som rada, že sa vydefinoval pojem podpora zločineckej a teroristickej skupiny, čím vlastne pán minister uznal, že naozaj pripomienky, ktoré dávala predovšetkým opozícia a aj časť vládnej koalície, boli opodstatnené. Jeho úvahy, respektíve pred chvíľou uvedená myšlienka, že príslušné skutkové podstaty trestných činov, ktoré sme uvádzali, môžu suplovať príslušnú otázku, čiže určitá podpora môže byť trestne postihnuteľná, bola pravdou, pretože osobne si myslím, že nič nie je nebezpečnejšie v Trestnom zákone ako ustanovenie, ktoré priamo nie je vydefinované a pod ktoré sa môže pod vplyvom aj určitých tlakov subsumovať niečo, čo tam nepatrí. Trestný zákon je vážna vec, a preto pojmy, ktoré sa tam používajú, musia byť definované a nemožno uvádzať pojmy, ktoré by mohli byť v praxi vágne. Trestný zákon, respektíve všetky zákony nie sú beletriou. Tam každý pojem musí mať svoj obsah.

Ďalej by som chcela uviesť, že zrejme v druhom čítaní bude pozornosť venovaná aj trestnému činu hanobenia, pretože ide o dôležitú otázku vrátane hanobenia pre politické názory.

Ďalej by som sa chcela stručne zmieniť o otázke trestnej zodpovednosti právnických osôb. S touto otázkou sa naša tlač viackrát zaoberala, a najmä Hospodárske noviny jasne z centra advokátskej poradne signalizovali, a ja som tiež toho názoru a tiež som v tomto denníku vyjadrila svoj názor, že vôbec nie je pravda, že Európska únia od nás požaduje, opakujem, požaduje zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb. Ja som si pozrela aj články, ktoré pán minister uviedol, že v právnickej literatúre podporujú trestnú zodpovednosť právnických osôb, konečne sme osobne o tom diskutovali. Ja som si ich podrobne preštudovala a z tohto miesta môžem povedať, že nejde o podporu trestnej zodpovednosti právnických osôb. Je na štáte, aby si zodpovednosť právnických osôb upravil sám. Tam prichádza do úvahy, kde rozvoj správneho práva, jeho zodpovednostných štruktúr, respektíve právna úprava individuálnej rozhodovacej činnosti nie je dostatočne právne reglementovaná a potom, samozrejme, je možná voľba riešenia týchto otázok cez trestnú zodpovednosť v trestnom práve.

Pre náš právny systém naďalej zrejme budeme viacerí zastávať stanovisko aj v prípade zúženého okruhu týchto právnických osôb, že je to možné riešiť aj v administratívnom, t. j. správnom práve.

Posledná otázka, ku ktorej by som sa chcela zmieniť, je otázka sexuálneho zneužívania osôb mladších ako 14 rokov. Patrím medzi tých poslancov, ktorí sa stotožňujú so znížením trestnej zodpovednosti na 14 rokov. To by som chcela podčiarknuť. Sledovanie porušovania, respektíve sledovanie zvýšeného nárastu brutality mladistvých i zvýšeným podielom na spáchaných trestných činoch dávajú plne spoločenskú akceptáciu na to, aby táto trestná zodpovednosť bola znížená.

Nesúhlasím však s tým, čo pán minister uvádzal, že je samozrejmý sprievodný znak, že treba znížiť sexuálne zneužívanie, teda hranicu v trestnosti pohlavného života týchto detí. Používam pojem detí, pretože Dohovor o právach dieťaťa, ku ktorému pristúpil náš štát, je jednoznačne v terminológii nasmerovaný tak, že osoby do 18 rokov sú považované za deti. Myslím si, že zníženie hranice povoleného sexu, to znamená spoločnosťou akceptovaného sexu, nič nemá spoločného v súvislosti so znížením trestnej zodpovednosti. Pán minister to zdôvodňoval tým, že vlastne treba riešiť, respektíve akoby sme riešili, dovolím si citovať, „konsenzuálny pohlavný styk týchto osôb“. Nuž ja som si dala prácu a navštívila som viacerých odborníkov trestného práva, a to nielen na vysokých školách v Bratislave, a s počudovaním vlastne nevedeli pochopiť, o čo tu ide. Ani ja to nechápem. Totiž nemá to žiadnu nutnú nadväznosť, keď ja znižujem trestnú zodpovednosť, aby som znížila aj spoločenskú hladinu akceptácie pohlavného styku.

V Českej republike rozmýšľajú znížiť trestnú zodpovednosť osôb pre niektoré obzvlášť brutálne uskutočnené trestné činy na 12 rokov. Pán minister, podľa vašej logiky by sme museli teda, znovu to idem citovať, „pre konsenzuálny pohlavný styk“ znížiť hranicu na 12 rokov. Krútite hlavou, ale z toho jasne vyplýva, že niet nadväznosti medzi trestnou hranicou, trestnou zodpovednosťou a povoleným pohlavným stykom. Vôbec nemôžem ako žena, matka, babka súhlasiť s tým, aby bolo povolené beztrestne zvádzať 14-ročné dievčatá na pohlavný styk. Ja si myslím, že 15 rokov je hranica, na ktorú si zvykla táto spoločnosť a ktorá morálke a našim zvyklostiam plne vyhovuje. Som veľmi prekvapená, pán minister, že vy ako kresťan, ctiac si Božie prikázania, znižujete túto hranicu. Kresťania, ktorí hovoria o morálke, by nemali podľa môjho názoru znižovať túto hranicu trestnosti. Poznám viacero 14-ročných dievčat, ktoré skutočne nemôžu byť objektom výzvy starších na pohlavný styk, prípadne aj z výzvy rovesníka. Nič nepokazíte, a ani tento parlament nepokazí, keď ponecháme 15-ročnú hranicu. Je síce pravda, že niektorí psychológovia, mám tu aj citáciu, nejaká pani doktorka psychologička Caisová argumentuje, že sú na to podmienky, len by som bola veľmi rada, keby tlač publikovala aj názory toho veľkého počtu psychológov, ktorí s takýmto znížením nesúhlasia.

Ja si myslím, že niekoľko poznámok, ktoré som uviedla, by mali byť ešte predmetom aj diskusie, pretože o otázke naposledy spomínanej sa vôbec nediskutovalo pri prvom predložení na rokovanie parlamentu, až neskôr sa začalo o tomto diskutovať a viacero nesúhlasných stanovísk sa prezentovalo. Preto si myslím, že tento legislatívny návrh sa dostane do druhého čítania, kde budeme o jednotlivých otázkach diskutovať podrobnejšie, a mám dojem, že ešte bude o čom diskutovať a hlavne bude treba diskutovať. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok