Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ústavnoprávny výbor uznesením z 9. marca 2005 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu Trestného zákona (tlač 1061). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

Vládny návrh Trestného zákona sa predkladá podľa plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2003 a 2004 po tom, čo minister spravodlivosti na základe § 95 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku zobral dňa 8. 2. 2005 vládny návrh Trestného zákona späť.

Návrh zákona obsahuje z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku. Zo znenia vládneho návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona bol prerokovaný na plenárnom zasadnutí Rady hospodárskej a sociálnej dohody podľa zákona o tripartite.

Z dôvodovej správy vyplýva, že vládny návrh zákona nemá priamy dopad na verejné financie a zamestnanosť, je v súlade s prioritami a cieľmi hospodárskej politiky, nemá priamy vplyv na životné prostredie a nemá priamy vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení vládneho návrhu zákona. Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie spĺňa náležitosti ustanovené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, je upravená v práve Európskej únie.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučiť uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1072 z 28. februára 2005 podľa § 74 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru a Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu spravodajských služieb a Vojenského spravodajstva.

Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 4. 5. 2005 a v gestorskom výbore do 6. mája 2005.

Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok