Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol malú úvahu k predkladanej novele zákona. V poslednom čase sa veľmi medializuje vo všetkých elektronických médiách pripravovaná novela zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, dá sa povedať, že z dielne ministerstva vnútra. Táto snaha je prezentovaná úsilím ministerstva vnútra reagovať na značný nárast priestupkov na úseku dopravy, na nerešpektovanie ustanovení spomínaného zákona v doterajšom znení a aj na agresivitu a aroganciu vodičov. Pritom sa poukazuje aj na konkrétne výsledky z celoštátnej dopravnej akcie Jastrab. Nezabúda sa pritom pripomenúť, že je to len reakcia na súčasný stav a je to v podstate spoločenská objednávka a priblíženie sa k zákonným normám susedných krajín v oblasti dopravy.

Poukazuje sa na pripravený návrh, na základe ktorého sa s účinnosťou od 1. marca zvýšia pokuty v blokovom konaní za niektoré priestupky. Zvýši sa tiež oprávnenie príslušníkov Policajného zboru pri zadržaní vodičského oprávnenia. Skúške z odbornej spôsobilosti je povinný podrobiť sa aj ten, kto sa v období po sebe nasledujúcich dvanástich mesiacov dopustí piatich a viacerých porušení pravidiel cestnej premávky alebo spácha dva a viac trestných činov v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky, alebo spôsobí dve a viac dopravných nehôd. Každý orgán oprávnený prejednávať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je povinný bezodkladne zaslať do evidencie vodičov údaje o osobe páchateľa priestupku a o spáchanom priestupku proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.

Chcem však pripomenúť, že v tejto dôvodovej správe a v tomto zákone nie je ani jedna zmienka o tom, že pripravovanou novelou sa obmedzujú právomoci obecných a mestských polícií týkajúcich sa objasňovania a prejednávania dopravných priestupkov. Pritom na základe mojich znalostí existuje takisto spoločenská objednávka na objasňovanie priestupkov prekročenia stanovenej rýchlosti napríklad značkou B27a - najvyššia povolená rýchlosť. Je to problém takmer vo všetkých mestách a obciach Slovenskej republiky.

V doterajšom ustanovení v § 3 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa umožňovalo obecnej polícii ukladať blokové pokuty tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami.

V pripravovanej novele je táto právomoc obecných polícií obmedzovaná na možnosť ukladať blokové pokuty len za priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky podľa § 122 ods. 1 písm. g) a p) spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami.

V súčasnosti v platnej právnej norme majú príslušníci obecných polícií právomoc objasňovať všetky priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky.

Preto sa chcem opýtať aj pána ministra, nechápem, prečo sa chce znížiť právomoc obecných polícií oproti súčasnému stavu, keď dovolím si tvrdiť, že v súčasnej dobe aj napriek pozitívnym aktivitám vrátane akcie Jastrab dopravná polícia nie je schopná kontrolovať pravidelne dodržiavanie ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Už vôbec nemôžeme hovoriť o denných kontrolách a o kontrolách na miestnych komunikáciách, ktorých sú správcami obce. Na jednej strane štát v mnohých prípadoch odovzdáva svoje kompetencie do rúk samosprávy, na druhej strane jej zároveň tie právomoci odoberá. Za miestne komunikácie sú zodpovedné obce, ale priestupky na nich spôsobené vodičmi motorových vozidiel nemôže riešiť.

Ak má ministerstvo vnútra naozaj úprimnú snahu riešiť problém dopravných priestupkov, potom to tak nemôže byť na základe pripravovanej novely. Obe sa boria s problémom prekračovania povolenej rýchlosti ustanovenej dopravnou značkou, ktorú som už spomínal, no dopravná polícia buď to nerieši, alebo rieši len sporadicky. Treba však konštatovať však, že v mnohých prípadoch z objektívnych príčin.

Som presvedčený, že za posledné roky spolupráca mestských a obecných polícií s Policajným zborom sa výrazne zlepšila. Treba povedať aj tú skutočnosť, že v mestských a obecných políciách pracuje vyše 2 200 policajtov. Spoločenská objednávka platí aj pre mestské a obecné polície, preto si myslím, že nie je celkom spravodlivé a nie je mi ani celkom jasné, prečo má dôjsť k obmedzeniu, ktoré platí od roku 1999, ktorú prijal tento parlament, a ani v zdôvodnení mi nie je celkom jasné, v ktorom sa píše, že článok III sa vypúšťa z dôvodu toho, že sa upresňuje pôsobnosť obecných polícií vo vzťahu k prejednávaniu priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v blokovom konaní.

Verím, pán minister, že sa nájde východisko a že ešte bude čas v druhom čítaní predebatovať túto problematiku a nájsť všeobecné prijateľné východisko tak, aby odhaľovanie priestupkov bolo čo najjasnejšie, najtransparentnejšie, ale aj vybavovanie priestupkov, s ktorými má určite aj štátna polícia, Policajný zbor dosť problémov, že bude rovnomerne rozdelené tak, aby sme jednoducho vychádzali v ústrety spoločenskej objednávke a našim občanom. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok