Ďakujem, vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne a páni poslanci, cieľom predloženej novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách je pozitívne ovplyvniť vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie na území Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu sa navrhuje rozšíriť okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu, konkrétne v prípade prekročenia rýchlosti jazdy, prejazdu cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané a predchádzania v mieste, kde je to zakázané.

Porušovanie pravidiel cestnej premávky upravujúcich správanie sa vodičov motorových vozidiel v týchto dopravných situáciách má spravidla za následok vznik dopravných nehôd s vážnymi následkami na živote a zdraví. Navrhuje sa tiež vyslovene ustanoviť zákaz viesť motorové vozidlo odo dňa zadržania vodičského preukazu, až kým vodičský preukaz nebude vrátený, alebo nebude vydaný nový vodičský preukaz.

S cieľom zabezpečenia prísnejšieho postihu nedisciplinovaných vodičov motorových vozidiel, ktorí sa opakovane dopúšťajú porušovania pravidiel cestnej premávky, sa navrhuje ustanoviť oprávnenie rozhodnúť o vykonaní skúšky z odbornej spôsobilosti pre týchto vodičov.

Návrh zákona ďalej zakotvuje povinnosť používať prvky pasívnej bezpečnosti niektorým účastníkom cestnej premávky, predovšetkým deťom pohybujúcim sa na kolieskových korčuliach a na bicykli, ktoré patria k najzraniteľnejšej skupine účastníkov cestnej premávky.

Predložený návrh obsahuje aj nové obmedzenia týkajúce sa prihlasovaní vozidiel do evidencie, ak boli na vozidle neoprávnene pozmenené identifikačné znaky. Ak sú identifikátory motorových vozidiel zmenené, podľa návrhu nemožno žiadať o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, nemožno tejto žiadosti vyhovieť, prípadne takéto vozidlo nesmie byť zaevidované.

V súvislosti s pripravovanou novelizáciou priestupkového zákona súvisiacou s rekodifikáciou Trestného zákona sa navrhuje presun niektorých skutkových podstát priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z osobitnej časti priestupkového zákona do zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Navrhovaná novelizácia zákona o obecnej polícii súvisí so zmenou zákona o premávke na pozemných komunikáciách, kde sa bližšie vymedzuje okruh priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré môže obec prejednávať v blokovom konaní.

Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a páni poslanci, vzhľadom na uvedené si vás dovoľujem požiadať o postúpenie návrhu zákona do druhého čítania. Ďakujem vám za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok