139 prítomných, 133 za návrh, 2 proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Pán poslanec Hopta navrhuje vypustiť bod 5 z programu rokovania schôdze. Hlasujeme, páni poslanci.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok