Ak dovolíte, tak ja by som k celej problematike a k podpore tu vypovedaných slov pani poslankyne Brestenskej chcela povedať pár poznatkov z praxe a z kontaktu s riaditeľmi škôl. Riaditelia škôl majú práve na technické vybavenie a motivovanie učiteľov normatívy žiakov, ktoré majú teda umožňovať realizáciu ich originálnych kompetencií. Lenže prax je taká, že originálne kompetencie musia kompenzovať povinnosti obce v realizácii ich prenesených kompetencií, pretože obce nie sú schopné z časti normatívov, ktoré im pripadajú, finančne pomôcť, a teda financovať platy zamestnancov školských jedální, platy zamestnancov školských klubov, to už ani nehovorím o príšernom stave budov ako takých. Treba spomenúť aj to, že v mnohých miestach ešte nie sú podpísané ani delimitačné protokoly a nejako celá problematika o tom utíchla. Preto potom dochádza k tomu, že často práve metodika, práve didaktická technika a práve motivácia finančná učiteľov teda zlyháva. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok