Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som podal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancami Národnej rady Ľubomíra Vážneho a Jozefa Buriana, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Po prvé, v článku 1 sa na začiatok dopĺňa nový bod 1, ktorý znie: V § 1 ods. 1 sa slová „v obytnom dome“ nahrádzajú slovami „v bytovom dome“. Doterajšie body 1 až 29 sa označujú ako 2 až 30.

Odôvodnenie: Ide o zosúladenie terminológie so znením § 2 ods. 2, ktorý definuje pojem bytový dom.

Po druhé. V čl. 1 bod 8 v § 7c ods. 8 písm. i) a v celom znení zákona sa slová „stavbou a nadstavbou vo všetkých gramatických tvaroch“ nahrádzajú slovami „zmenou stavby v príslušnom gramatickom tvare".

Odôvodnenie: Ide o zosúladenie s § 54 a § 139b stavebného zákona.

Po tretie. V čl. 1 bod 8 § 7c ods. 8 sa na konci dopĺňa nové písm. k) ktoré znie: „k) Rozhoduje o správe alebo o zmene spôsobu výkonnej správy.“

Odôvodnenie: Ide o rozšírenie vymenovaných právomocí zhromaždenia a o právomoc rozhodovať o spôsobe a o zmenách vo výkone správy bytového domu.

Po štvrté. V 4 čl. 1 bod 11 § 8a sa v odseku 1 na konci dopĺňa písm. f) ktoré znie: „f) Rozsah a obsah správy o činnosti správcu podľa odseku 3.“

Odôvodnenie: Rozširujú sa náležitosti zmluvy o výkone správy. Cieľom je umožniť vlastníkovi požadovať od správcu správu o činnosti v takom rozsahu, v akom sa dohodnú a zamedziť aj tak prípadom, ktorých správca podáva vlastníkom veľmi stručné, neprehľadné, respektíve nekompletné správy o svojej činnosti.

Po piate. V čl. 1 bod 11 v § 8a ods. 4 sa za druhú vetu dopĺňa veta, ktorá znie: „Správca môže vypovedať zmluvu o výkone správy na základe rozhodnutia svojho štatutárneho orgánu.“

Odôvodnenie: Umožňuje sa, aby zmluvu o výkone správy mohol vypovedať aj správca. Ide o zmluvný vzťah dvoch rovnocenných partnerov, kde každý musí mať rovnaké postavenie, rovnaké práva.

Po šieste. V čl. 1 bod 16 v § 14 ods. 1 sa druhá veta nahrádza znením: „Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi minimálne 10 dní pred dňom konania schôdze.“

Odôvodnenie: Ide o predĺženie minimálnej doby na oznámenie v konaní schôdze, čím by sa zamedzilo zneužívaniu pôvodne navrhovanej skrátenej doby. V praxi sa často vyskytujú prípady, keď sú vlastníci bytov zámerne nedostatočne v predstihu informovaní o konaní schôdze a z tohto titulu sa jej nemôžu zúčastniť, respektíve nevedia, že sa koná. Zároveň sa upravuje spôsob oznámenia konania schôdze vlastníkov.

Po siedme. V čl. 1 bod 16 v § 14 ods. 3 sa slová „nebytových priestorov“ dopĺňajú „o zmene spôsobu výkonu správy o zmluve o spoločenstve.“

Odôvodnenie: Rozširuje sa okruh predmetov, o ktorých sa musí rozhodovať hlasovaním dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. To je všetko. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok