Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, predložený návrh zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahuje aj nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve, ktoré sa mení a dopĺňa a tak ďalej. A ďalej sa dočítame, že sa rešpektujú smernice Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Som si toho plne vedomá, ale musím upozorniť na závažné nepresnosti týkajúce sa § 7, čo sa týka odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v kategórii zubný lekár. V odseku 1 je nepresnosť v dĺžke štúdia uvedená, 6 rokov, pričom v prílohe č. 2 je 5 rokov. Nie je to možno až taká chyba, pretože stomatológia sa študuje v Košiciach 5 rokov a v Bratislave 6 rokov. A prenesme sa do prílohy č. 2, ktorá hovorí o minimálnych požiadavkách na obsah študijných programov pre lekára, zubného lekára, farmaceuta a sestry, pôrodnej asistentky na nadobudnutie požadovaných vedomostí. A chcem upriamiť vašu pozornosť na písmeno B. a) uvedené základné predmety, b) všeobecné lekárske predmety, kde nemožno mať výhrady až na bod 7, kde je uvedená všeobecná patológia, správne má byť uvedená patologická fyziológia, bod 6 je patologická anatómia, nasleduje patologická fyziológia, namiesto neuropatológie a psychopatológie máme naše medicínske výrazy neurológia a psychiatria, c) kde ale som sa už musela zamyslieť a uvažovať nasledovne. Ide o zlý preklad a neodbornosť alebo nevhodných poradcov, ktorí spôsobili, že predmety priamo súvisiace so zubným lekárstvom obsahujú dvakrát jeden a ten istý predmet a neobsahujú dva základné predmety, a to predmet predklinická stomatológia a stomatologická protetika.

Predmet predklinická stomatológia je všeobecne uznávaný zrozumiteľný a je základom štúdia stomatológie ako úvod. V Nemecku je to predmet, ktorý má synonymický výraz propedeutika a v Anglicku a vo Francúzsku je to predklinická stomatológia. Ďalší predmet, ktorý tam chýba, je stomatologická protetika. Ako môže chýbať vo vzdelávacej štruktúre základný predmet, ktorý učí o zhotovovaní a o indikácii stomatologických náhrad, ktoré nielen esteticky, ale aj funkčne rehabilitujú pacienta? Tento predmet nemôže chýbať v štruktúre predmetov súvisiacich s funkciou a prácou stomatológa. Pred časom, bolo to, myslím, v roku 2002, bola naša stomatologická obec, teda, myslím, učitelia a študenti stomatológie v Bratislave, zvolaná do posluchárne, kde nám prednášali alebo kde s nami diskutovali traja predstavitelia z Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorí sa podieľali na projekte, ktorý mal pomôcť pristupujúcim krajinám aproximovať vzdelávanie stomatológa v krajinách Európskeho spoločenstva, a teda nám. Títo odborníci, bola to jedna Švédka, jeden Angličan a ďalší pán bol Grék, nám hovorili, ako u nich v ich štátoch vyzerá štúdium stomatológa, akú má štruktúru a čo je požadované. A teda chceli trvať na tom, aby sa u nás stomatológ nevolal stomatológom, ale aby to bolo zrozumiteľné, aby sa volal dentista alebo podobne. No nechajme nuansy každého jazyka všetkých národov sveta a hľadajme, ako to vhodne preložiť a rešpektujme názov v tom-ktorom jazyku. Veď tu ide o to, aký má profil ten absolvent, a nie o to, ako sa v ktorom štáte nazýva. A keď profil absolventa obsahuje absolvovanie predmetov, ktoré ho perfektne pripravia na vykonávanie konkrétne v tomto prípade stomatologického povolania, ja myslím, že nie je dôvod, aby sme nedošli k nejakej zhode, dohode. Pri otázke jedného študenta, či v prípade, keď splní naša krajina všetky požiadavky, všetky výhrady tých troch aktérov toho projektu financovaného Európskym hospodárskym spoločenstvom, bude naše štúdium a náš lekár plne akceptovaný na trhu práce v krajinách, teda v starých krajinách Európskej únie, bolo povedané, že áno, isteže. No a na otázku, ako to bude vyzerať, vyznelo, že od každého takéhoto adepta oni požadujú, prosím pekne, trojročnú skúšobnú lehotu, trojročnú skúšobnú lehotu. To znamená, že oni si veľmi dobre otestujú tohto lekára, ktorému v liečebno-preventívnej aktivite budú vystavení ich občania, otestujú si ho trojročným skúšobným obdobím, kde teda, myslím, náležite dokáže všetky schopnosti.

To, že Európske hospodárske spoločenstvo je úplne spokojné s erudíciou našich absolventov, dokazuje napr. aj to, že sme všetci členovia Slovenskej komory zubných lekárov dostali spolu s časopisom, ktorý nám chodí, môžem to pánovi ministrovi ukázať, takýto doslova masový nábor na prácu v Anglicku, kde ponúkajú pracovné príležitosti pre našich stomatológov. V Anglicku celkove stomatológov je nedostatok. Nech sa páči, pán minister, toto dostal každý stomatológ na Slovensku, ktorého získavajú v Anglicku, aby prišiel ošetrovať občanov. Čiže myslím si, že sú spokojní s erudíciou našich odborníkov.

A ešte by som, ak dovolíte prečítala, ako by mali vyzerať predmety priamo súvisiace so zubným lekárstvom. Je to predklinická stomatológia, ktorá poskytuje vedomosti aj o dentálnych materiáloch a technológiách, topografická anatómia hlavy, preventívna stomatológia, konzervačná stomatológia, stomatologická chirurgia, stomatologická protetika, pedostomatológia, stomatologická röntgenológia, čeľustná ortopédia, paradontológia, gerontostomatológia, gnatológia, vedenie stomatologickej praxe, prax v zubnom laboratóriu a prax v stomatologickej ambulancii. Preklad a synonymické výrazy vo francúzštine, angličtine a v nemčine na požiadanie pre ministerstvo dodáme pre porovnanie obsahu štúdia, aby sme mali istotu a priatelia z Únie aby mali istotu, že je to úplne porovnateľné so všetkými požiadavkami na to, aby sa profil absolventa ich a náš zhodoval. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok