Pán poslanec Lintner, žiaľ, o takto formulovanom procedurálnom návrhu nemôžem dať hlasovať, pretože je v kompetencii vlády, aby si upravila v zmysle rokovacieho poriadku vlády postup svojich ministrov, ako ich poverí pri predkladaní návrhu zákona a nakladaní s návrhom zákona pri prerokúvaní v Národnej rade Slovenskej republiky. Takto sme postupovali doteraz. Ak vláda Slovenskej republiky uznesením, ktoré prijala k procedurálnemu postupu jednotlivých členov vlády, poverí, aby za vládu títo predkladali návrhy zákonov inak, ako tomu bolo doteraz, myslím, že je to v plnej kompetencii vlády, a nie Národnej rady Slovenskej republiky. Pani profesorka mi potvrdí moje stanovisko.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok