138 prítomných, 133 za, 5 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Prosím pána poslanca Horáka, aby z poverenia výboru uviedol návrhy hlasovaní k prerokúvanému

vládnemu návrhu zákonu o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.

Nech sa páči, pán poslanec Horák.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok