Ďakujem, pán predseda. Keďže vo všeobecnej rozprave k tomuto návrhu vládneho zákona nevystúpil žiaden poslanec, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok