139 prítomných, 133 za, 2 proti, 1 sa zdržal, 3 nehlasovali.

Schválili sme návrh.

Ďakujem, pán poslanec.

Pán poslanec Komlósy bol poverený výborom pre financie, rozpočet a menu, aby Národnej rade predniesol návrhy uznesení k prerokúvanému

vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.

Nech sa páči, pán poslanec Komlósy.

Zs. Komlósy, poslanec: Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že v rozprave nik k tomuto návrhu zákona nevystúpil, odporúčam v prvom hlasovaní, aby sme sa uzniesli, že postupuje tento návrh zákona do druhého čítania.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok