138 prítomných, 138 za návrh.

Schválili sme návrh.

Ďakujem pánovi poslancovi Ondrejkovi.

Prosím teraz pána poslanca Vavríka, aby z poverenia výboru predniesol návrhy uznesení k prerokúvanému

vládnemu návrhu zákona o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok.

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok