Ďakujem.

Vážený pán poslanec Zubo, otázku spôsobu a rozsahu vysielania Slovenského rozhlasu, teda otázka spôsobu a rozsahu a vysielania Slovenského rozhlasu je v súlade so zákonom č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v kompetencii generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu. Rozhodnutia v tomto smere musia byť prirodzene v súlade s citovaným zákonom a ten tiež vyžaduje na niektoré zásadné rozhodnutia predchádzajúci súhlas Rozhlasovej rady. Podľa informácií ministerstva kultúry nedošlo k plošnému zrušeniu šírenia signálu Slovenského rozhlasu prostredníctvom stredných vĺn, pretože v rámci štátnej dotácie tejto inštitúcii na rok 2004 figuruje aj položka šírenie signálu prostredníctvom stredných vĺn. Stratégia postupného odchodu vysielania z pásma stredných vĺn bola v minulosti opakovane diskutovaná zástupcami Slovenského rozhlasu v príslušnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.

Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 619/2003 Z. z. je príprava stratégie šírenia signálu Slovenského rozhlasu plne v kompetencii generálneho riaditeľa a jej schválenie v kompetencii Rozhlasovej rady. Táto stratégia musí byť, prirodzene, v súlade s už citovaným zákonom. Preto si vám, vážený pán poslanec, dovoľujem odporučiť obrátiť sa so svojou otázkou na bližšie vysvetlenie na generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu a Rozhlasovú radu.

Vláda, a to chcem podotknúť, nepripravuje ani v súlade so zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, nemôže pripravovať, ani zrealizovať predaj žiadnej rozhlasovej alebo televíznej frekvencie. Zákon o vysielaní a retransmisii veľmi jednoznačne upravuje, akým spôsobom je totiž možné narábať s frekvenciami určenými na rozhlasové a televízne vysielanie.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok