Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh nového zákona o voľbách do Národnej rady vychádza z politických postulátov programového vyhlásenia vlády a zo skutočnosti, že doterajšia zákonná úprava bola od prijatia v roku 1990 viackrát novelizovaná a menená tak z vecnej, ako i z organizačnej stránky. Návrh zákona je v súlade s ústavou, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predložený návrh zákona upravuje základné princípy volieb, podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb. Zakotvuje systém pomerného zastúpenia. Podľa predloženého návrhu sa umožňuje voliť prostredníctvom pošty občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine, občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo územia republiky. Kandidačné listiny budú predkladať politické strany, politické hnutia a ich koalície. Navrhuje sa zloženie volebnej kaucie v sume 500-tisíc korún za podanú kandidačnú listinu. Navrhnuté zloženie kaucie nahradí predloženie petičných listín, ktorých kontrola v plnom rozsahu nebola realizovateľná. Zložená kaucia sa vráti kandidujúcemu politickému subjektu v prípade, ak tento získa aspoň 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Návrh zákona zakotvuje možnosť vysielať politickú reklamu aj v rozhlase a televízii prevádzkovaných držiteľmi licencií. Organizačné zabezpečenie volieb prislúcha ministerstvu vnútra a zisťovanie výsledkov volieb bude zabezpečovať Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh zákona o voľbách do Národnej rady odporúčam schváliť. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok