Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315 o Hasičskom a záchrannom zbore bol vypracovaný v nadväznosti na úlohu vyplývajúcu zo schváleného uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 634 z 9. júla 2003 k správe o stave plnenia vládou prijatých opatrení na úseku ochrany pred požiarmi a záchranných činností s návrhom súvisiacich opatrení, ktoré uložilo ministrovi vnútra pripraviť návrh novely zákona najmä na úpravu ustanovení týkajúcich sa zníženia tarifného platu príslušníkov čakateľov v prípravnej štátnej službe, stupnice platových taríf a úpravu výšky hodnostného príplatku.

Predkladaná novela zákona neupravuje vypustenie ustanovenia upravujúceho krátenie platu príslušníka čakateľa počas prípravnej štátnej služby, a to z toho dôvodu, že takáto úprava už bola prijatá Národnou radou na základe návrhu skupiny poslancov. Na základe zásadných pripomienok uplatnených Ministerstvom financií Slovenskej republiky k úprave hodnostného príplatku a k zvýšeniu platových taríf príslušníka Hasičského a záchranného zboru boli obe úpravy z návrhu zákona vypustené.

Teda predkladané znenie návrhu novely upravuje stupnicu platových taríf príslušníka Hasičského a záchranného zboru, a to doplnením súm tarifného platu príslušníka v niektorých platových triedach a stupňoch, ktoré doteraz neboli ustanovené. Ďalej rozšírenie oprávnení príslušníka Hasičského a záchranného zboru, a to o oprávnenie držať, skladovať, prevážať a používať výbušniny a výbušné predmety najmä v súvislosti so zabezpečovaním plnenia úloh Hasičského a záchranného zboru, uvedených v § 3 ods. 1 písm. e) zákona. Ďalej niektoré skutočnosti dotýkajúce sa služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru, t. j. osobitný spôsob prijímania uchádzača do služobného pomeru, úpravu disciplinárneho konania a zastupovanie nadriadeného. Predkladaná novela zákona vytvára priaznivejšie podmienky na prijímanie do štátnej služby v Hasičskom a záchrannom zbore, teda môže mať pozitívny dosah na zamestnanosť.

Z uvedených dôvodov odporúčam Národnej rade jej postúpenie do druhého čítania. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok