Ďakujem.

Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomné prihlášky nemám žiadne. Otváram možnosť ústnych prihlášok. Nikto. Končím možnosť ústnych prihlášok. Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalším bodom programu je prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 512. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 526.

Prosím pána podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Ivana Mikloša, aby uviedol uvedený vládny návrh zákona.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok