Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Zsoltovi Komlósymu. Nech sa páči, pán poslanec.

Zs. Komlósy, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, ktorý sme dostali ako tlač 509, ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.

Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v návrhu zákona.

Po rozprave budem navrhovať, aby sme tento návrh zákona posunuli do druhého čítania, a súčasne budem navrhovať, aby tento návrh zákona prerokoval okrem výboru pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávny výbor Národnej rady a výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pričom odporúčam, aby uvedené výbory prerokovali tento návrh do 30 dní a gestorský výbor, ktorým bude výbor pre financie, rozpočet a menu, prerokoval predmetný návrh do 31 dní od dnešného prerokúvania v prvom čítaní.

Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok