Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, novelu zákona o štátnej pomoci je potrebné prijať v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie k 1. 5. 2004. Zo zákona o štátnej pomoci je potrebné vypustiť tie právne úpravy, ktorými boli transponované príslušné nariadenia Rady a nariadenia Európskej komisie pre štátnu pomoc, ktoré sú priamo záväzné pre všetky členské krajiny EÚ.

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie bude poskytovanie štátnej pomoci schvaľovať Európska komisia, a preto je potrebné aj novo vymedziť úlohy Slovenskej republiky v tejto oblasti. Prevažná časť kompetencií Úradu pre štátnu pomoc vrátane oprávnenia schvaľovať poskytovanie štátnej pomoci prechádza na Európsku komisiu, preto sa navrhuje k 1. 5. 2004 Úrad pre štátnu pomoc zrušiť. Zriadenie a fungovanie Úradu pre štátnu pomoc ako nezávislého orgánu štátnej správy malo svoje opodstatnenie do vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. V členských štátoch EÚ nie sú zriadené samostatné Úrady pre štátnu pomoc.

Koordinácia štátnej pomoci vo vzťahu k EÚ a vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci je zabezpečovaná útvarmi štátnej pomoci, ktoré sú zriadené na niektorom vybranom ministerstve. Navrhuje sa, aby úlohy v oblasti štátnej pomoci zabezpečovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Úlohy a oprávnenia ministerstva financií sa navrhujú tak, aby Slovenská republika mohla zabezpečiť úlohy v oblasti štátnej pomoci v rozsahu a v termínoch, ako pre ňu vyplývajú z príslušných nariadení Rady a nariadení Európskej komisie. Ministerstvo financií bude najmä spolupracovať s Európskou komisiou pri schvaľovacom procese poskytovania štátnej pomoci, zabezpečovať úlohy v oblasti monitorovania štátnej pomoci a bude vypracúvať priebežné a ročné správy o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike. Pretože od vstupu Slovenskej republiky do EÚ bude poskytovanie štátnej pomoci schvaľovať už Európska komisia a nie Úrad pre štátnu pomoc, je potrebné túto zásadnú zmenu upraviť aj v zákone o investičných stimuloch a v banskom zákone.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás o podporu tohto zákona. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok