Pán poslanec bol jediný, ktorý sa prihlásil ústne do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

Pán podpredseda vlády, chcete sa vyjadriť v rozprave? Nie, ďakujem. Pán spravodajca? Tiež nie. Ďakujem pekne.

Budeme pokračovať prvým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok