Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, vládny návrh zákona o dani z pridanej hodnoty (tlač 501) bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky zákona o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze. Predmetný návrh z formálnoprávnej stránky spĺňa všetky náležitosti zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku aj náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách.

V rámci prístupového procesu bol prijatý záväzok Slovenskej republiky dosiahnuť úplnú aproximáciu nášho práva s právom Európskej únie v tejto oblasti. Pre časté novely tohto zákona v predchádzajúcich rokoch tento zámer sa dosiahne najlepšie vypracovaním nového zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý by úplne odpovedal legislatíve Európskej únie. Ja sa s týmto postupom aj z vecnej stránky stotožňujem ako spravodajca rozpočtového výboru.

Pán podpredseda, môžete otvoriť rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok