Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ústavnoprávny výbor ma uznesením z 13. januára určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Drgonca na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

Návrh ústavného zákona obsahuje z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Z dôvodovej správy vyplýva, že ústavná úprava poslaneckej imunity touto zmenou nie je dotknutá. Návrh ústavného zákona nepredpokladá zvýšenie nárokov na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ani rozpočtov obcí. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie navrhovanej zmeny.

Návrh ústavného zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Z doložky vyplýva, že problematika nie je upravená v práve Európskej únie, nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie, nepatrí tiež medzi priority uvedené v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie.

Tu mám trošku čas na priestor pre vlastnú úvahu. Môžem povedať len toľko, že so všetkým tým, čo hovoril pán predkladateľ, súhlasím, ale chcel by som zároveň vyzvať ctenú snemovňu a pánov poslancov, aby popritom rozmýšľali aj nad tou skutočnosťou, ktorú tu spomenul pán predkladateľ, a tá sa týka výrokov aj takých, ktoré by mohli narušiť osobnú integritu niektorých poslancov, myslím tým, čo sa nestalo zatiaľ, na možnosť naozaj tvrdých vystúpení, ktoré by boli vulgárneho charakteru, ale tým by sme sa mali zaoberať napríklad zvýšením pokút potom pri prerokúvaní novely rokovacieho poriadku.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučiť uvedený návrh ústavného zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 502 z 22. decembra 2003 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh ústavného zákona prerokovali všetky výbory. Za gestorský výbor navrhujem ústavnoprávny výbor. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh ústavného zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok