Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister obrany, ctené kolegyne, kolegovia, výbor pre obranu a bezpečnosť ma poveril podať vám informáciu o predmetnom návrhu zákona v prvom čítaní. Dovoľte mi, aby som konštatoval, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v zákone o rokovacom poriadku, mám na mysli § 67 a 68.

Záverom mi dovoľte, aby som ako spravodajca využil oprávnenia, ktoré mi prináležia z § 73 zákona o rokovacom poriadku, a odporučil vám, aby sme sa uzniesli v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave odporúčam, aby uvedený návrh zákona bol prerokovaný v druhom čítaní.

Taktiež mi dovoľte povedať, že v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady odporúčam, aby v druhom čítaní predmetný návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a napokon výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý by bol zároveň výborom gestorským. Odporúčam tiež, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní od prípadného schválenia uznesenia, ktoré som navrhol, a aby gestorský výbor tento návrh zákona prerokoval v lehote do 31 dní.

Pán podpredseda, to je všetko z informácie spravodajcu, poprosím vás, aby ste otvorili rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok