Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento zákon z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a z dielne vlády je ďalším zákonom, ktorý, by som povedal, objektivizuje reštrikcie vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu. Tak ako je postavená dôvodová správa, ktorá sama osebe hovorí o tom, že základom je úspora výdavkov v štátnom rozpočte, tá priamo dôvodová správa nabáda k tomu, že v štátnom rozpočte maximalizácia týchto výdavkov je na úrovni 5 mld. korún. Neviem, či si niekto preštudoval túto dôvodovú správu, ale tá dôvodová správa je poznačená tým, že niekto postavil limit 5 mld. a prispôsobil tento zákon týmto výdavkom, ktoré sú tu explicitne deklarované. Čiže jasná filozofia úspory cca 1,5 miliardy korún hovorí o tom, že určité skupiny ľudí postihne táto časť sociálnej pomoci. Musím povedať, že sa to deje vlastne v období, keď v novom roku očakáva tento štát deregulácie cien, deregulácie plynu, deregulácie energií, vodné, stočné, daň z pridanej hodnoty 19 % a tak ďalej. Tým len chcem upozorniť na to, že všetky tieto otrasy sa budú priamo dotýkať aj tejto oblasti sociálnej pomoci.

Musím dať za pravdu aj pánovi poslancovi Bódymu, že my v podstate určitým spôsobom získame Pyrrhovo víťazstvo, že na jednej strane ušetríme v sociálnej pomoci 4- až 6-tisíc korún, na druhej strane týchto ľudí, predpokladám, že rodiny nebudú mať dostatok prostriedkov na to, aby sa postarali o takéhoto bezvládneho člena rodiny, jednoducho sa budú snažiť umiestniť ho v jednotlivých sociálnych zariadeniach, kde tento náklad je v rozmedzí 10- až 15-tisíc korún. Myslím, že je to určitým spôsobom Pyrrhovo víťazstvo, ktoré keď chcela vláda dosiahnuť, myslím si, že sa to prejaví v iných výdavkoch.

Vzhľadom na to, že mi pripadajú tieto úspory niektorým spôsobom nelogické a pripadá mi to, že úspory určitým spôsobom diskriminujú poberateľov starobných dôchodkov, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh.

V čl. I bod 9: V § 64a sa vypúšťa odsek 8.

Odôvodnenie: Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré diskriminuje poberateľov starobných dôchodkov a dávok výsluhového zabezpečenia, keďže navrhované ustanovenie za rovnakú vykonanú prácu stanovuje rozdielnu odmenu. Peňažný príspevok za opatrovanie nahrádza stratu príjmu tým občanom, ktorí sa rozhodnú vykonávať riadne celodenné a osobné opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako 6 rokov odkázaného podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 na pomoc pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov. Jediným cieľom tohto diskriminačného opatrenia, ktoré je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky z hľadiska rovnosti práv občanov, je dosiahnutie úspor verejných výdavkov. V snahe usporiť výdavky vynakladané na kompenzáciu sociálnych dávok ťažkého zdravotného postihnutia je potrebné zakotviť do zákona o sociálnej pomoci, že posudok vydaný podľa § 57 zákona č. 195/1998 Z. z.

- o miere funkčnej poruchy,

- o tom, či ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

- o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia musí schváliť posudkový lekár s atestáciou z posudkového lekárstva a súčasne je potrebné novelizovať § 49 až 64a tak, aby boli kritériá na poskytovanie plnení jednoznačné.

Ide o dosiahnutie súladu rovnakého posúdenia občana na základe presne určených kritérií v zákone v rámci Slovenskej republiky.

Dovoľte mi, aby som zároveň dal druhý pozmeňujúci návrh.

V § 86 ods. 2 písm. a) sa na konci doplňujú slová „ktoré musia byť overené audítorom“.

V § 86 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b), doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

V § 86 ods. 3 až 6 znejú:

„(3) Príslušný orgán poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytne sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obci, ak tento zákon neustanovuje inak, vo výške rozdielu medzi

a) priemernými bežnými výdavkami na poskytnutie porovnateľného druhu sociálnej služby, ktorú poskytuje príslušný orgán alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu (ďalej len „priemerné bežné výdavky“),

b) preukázanými alebo predpokladanými skutočnými príjmami zo zaplatenej ceny sociálnej služby, ktorú poskytne subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obec (ďalej len „skutočné príjmy“) na občana a na rozpočtový rok v prepočte na počet občanov, ktorým subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc alebo poskytuje sociálnu službu v príslušnom období.

(4) Ak skutočné príjmy sú nižšie ako priemerné príjmy na poskytovanie porovnateľného druhu sociálnej služby, ktorú poskytuje príslušný orgán alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu (ďalej len „priemerné príjmy“) na občana a na rozpočtový rok v prepočte na počet občanov, ktorým subjekt, ktorý poskytne sociálnu pomoc podľa toho zákona alebo obec poskytuje sociálnu službu v príslušnom období, príslušný orgán poskytne finančný príspevok vo výške rozdielu medzi

a) priemernými bežnými výdavkami,

b) priemernými príjmami na občana a na rozpočtový rok v prepočte na počet občanov, ktorým subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc, alebo obec poskytuje sociálnu službu v príslušnom období.

(5) Ako porovnanie podľa odsekov 3 a 4 nie je možné, príslušný orgán poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytne sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obci najviac vo výške rozdielu medzi preukázanými alebo predpokladanými skutočnými bežnými výdavkami na poskytovanie sociálnej služby, ktorú poskytuje subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obec a skutočnými príjmami na občana a na rozpočtový rok v prepočte na počet občanov, ktorým subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc, alebo obec poskytuje sociálnu službu v príslušnom období.

(6) Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy sa na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb, a ak ide o starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa tohto druhu zaradenia a podľa toho, či sa starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje celoročne, týždenne alebo denne na občana a na rozpočtový rok, sa určuje každodenne k 28. februáru príslušného roka za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a zvýšia sa v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.“

Doterajšie ods. 5 až 10 sa označujú ako 7 a 12.

V § 86 ods. 7 sa slová „ods. 3“ nahradzujú slovami „ods. 3 až 5“.

V § 86 ods. 9 sa slová „príjmami za poskytnutie porovnateľného druhu sociálnej služby“ nahradzujú slovami „skutočnými príjmami“ podľa § 86 ods. 2 a 3.

Odôvodnenie: Pri právnej kvalifikácii výkonu spôsobu samosprávnych krajov ako samosprávnej pôsobnosti samosprávneho orgánu ide o viazanosť samosprávneho kraja len zákonom, Ústavou Slovenskej republiky, resp. medzinárodnými dohovormi a nie všeobecnými záväznými predpismi ministerstiev. V súlade s požiadavkami rešpektovania základných zásad a princípov regionálnej politiky je nanajvýš žiaduce a opodstatnené ustanoviť priemerné bežné výdavky, resp. príjmy, relevantné na určenie výšky finančného príspevku na poskytovanú sociálnu pomoc neverejným poskytovateľom všeobecne záväzným nariadením vydaným príslušným samosprávnym krajom. Konkrétne výšky priemerných bežných výdavkov a príjmov na poskytnutie porovnateľného druhu sociálnej služby budú pritom odrážať úroveň reálnej nákladovosti poskytnutia sociálnej služby v danom regióne, ktorá je determinovaná úrovňou cien výrobkov, tovarov a služieb, premietajúcou sa do úrovne nákladovosti poskytnutia sociálnych služieb. Snahou je zabezpečiť rovný prístup poskytovateľov sociálnej pomoci k verejným zdrojom s posilnením prvkov kontinuity (overovania ročných správ audítorom) pri rešpektovaní požiadavky vyváženosti a rešpektovania výkonu tejto pôsobnosti ako samosprávnej pôsobnosti samosprávnych krajov.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok