Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám za gestorský výbor predložila spoločné správy o priebehu rokovania o zelenej správe o poľnohospodárstve a potravinárstve, ako aj o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2003.

Všetky výbory, ktorým bola správa o poľnohospodárstve a potravinárstve Slovenskej republiky za rok 2003 pridelená na prerokovanie, správu prerokovali v určenej lehote s týmto výsledkom.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu odporučil Národnej rade po prvé, vziať správu na vedomie a po druhé, zrušiť uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 251 z 12. júla 1993 ku Koncepcii a zásadám poľnohospodárskej politiky s tým, že uvedenou problematikou sa bude zaoberať každoročne len gestorský výbor, nakoľko uvedená správa má nadväznosť na rozpočtovú kapitolu ministerstva pôdohospodárstva. Pre úplnosť uvádzam, že predmetné uznesenie ukladá plénu Národnej rady zaoberať sa zelenou správou.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody odporučil plénu Národnej rady správu vziať na vedomie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo správu vzal na vedomie s tým, že navrhol Národnej rade požiadať vládu Slovenskej republiky o opatrenia, tak ako sú uvedené v spoločnej tlači 407a, a odporučil Národnej rade správu o poľnohospodárstve a potravinárstve Slovenskej republiky 2003 vziať na vedomie vrátane uvedených úloh.

Gestorský výbor schválil spoločnú správu výborov.

Gestorský výbor schválil návrh uznesenia, ktorý máte v tlači.

Gestorský výbor ma poveril predložiť správu na tejto schôdzi.

Toľko k spoločnej správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2003.

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2003 (tlač 408).

Všetky výbory, ktorým bola uvedená správa pridelená, ju prerokovali v určenej lehote.

Výbor pre financie, rozpočet a menu správu odporučil vziať na vedomie. A takisto odporučil zrušiť uznesenie č. 251 z 12. júla 1993, ako som už uviedla pri predchádzajúcej spoločnej správe.

Výbor pre životné prostredie a ochranu prírody odporučil Národnej rade Slovenskej republiky správu vziať na vedomie.

Výbor pre pôdohospodárstvo správu vzal na vedomie a takisto ju odporučil Národnej rade vziať na vedomie.

Gestorský výbor schválil spoločnú správu výborov Národnej rady k správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2003.

Gestorský výbor schválil návrh uznesenia, ktorý je súčasťou tlače 408.

Gestorský výbor ma poveril predložiť a predniesť správu vrátane uznesenia na tejto schôdzi.

Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, otvorte rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok