Ďakujem. Dovoľte mi, aby som vám predniesla pozmeňujúci návrh poslancov Gabániovej, Sabolovej, Mikuša, Vážneho a Devínskeho k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožení audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

V prílohe č. 2 k zákonu č. 212/1997 Z. z. v znení zákona č. 182/2000 Z. z. povinné výtlačky neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel pri náklade nad 500 výtlačkov, bod 7 vládneho návrhu, sa Slovenskej národnej knižnici a Univerzitnej knižnici v Bratislave odovzdajú tlačoviny, napríklad knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou v počte po dva povinné výtlačky. V Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, Štátnej vedeckej knižnici v Prešove a Parlamentnej knižnici Národnej rady Slovenskej republiky v počte po jednom výtlačku.

Odôvodnenie. Zvýšenie počtu odovzdávaných povinných výtlačkov Slovenskej národnej knižnici a Univerzitnej knižnici v Bratislave z jedného povinného výtlačku na dva povinné výtlačky a po jednom povinnom výtlačku pre vyššie uvedené vymenované knižnice je nevyhnutné v kontexte zabezpečenia kontinuity vedeckovýskumnej činnosti týchto knižníc a zabezpečenie ich konzervačnej funkcie, čiže konzervačný fond tvorí jadro národného, kultúrneho a literárneho dedičstva, toto im prideliť.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok