Ďakujem za slovo. Ja by som chcela iba k termínu „neidentifikovaný vlastník“, ktorý sa v tejto súvislosti bude často používať, jedno upresnenie. V zákone č. 180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom je uvedený termín v § 8 ods. 1 písm. c) „vlastník známy, ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe“. V tom istom paragrafe písmeno d) uvádza termín „vlastník nie je známy“, dôvodom je napríklad strata pozemkovej knižnej vložky. V § 13 potom tieto dve skupiny vlastníkov sú definované ako „nezistení vlastníci“.

Teda termín „neidentifikovaný vlastník“ nie je v zákonoch celkom etablovaný a nemožno ho s určitosťou použiť na prípad uvedený v § 8 ods. 1 písm. c) „vlastník známy, ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe“. Tento vlastník je identifikovaný jednoznačne svojím menom z pozemkovej knihy alebo z prídelovej listiny a tak ďalej a pri dedičských konaniach, pri uplatňovaní reštitučných nárokov alebo pred správou katastra a pred súdmi a ďalšími orgánmi štátnej správy sa ním oprávnená osoba preukazuje.

Takže budeme si musieť aj vo výbore potom vyjasniť, koho sa bude týkať vlastne táto reštitúcia. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok