Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo svojím uznesením č. 75 z 28. augusta 2003 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o potravinách. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dosahu na štátny rozpočet a o finančnom dosahu na rozpočet obcí. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

Vládny návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že problematika návrhu zákona patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva podľa čl. 70 Európskej dohody o pridružení, a to ochrana zdravia a života ľudí, zvierat, rastlín a ochrana spotrebiteľa. V súlade s nariadením č. 178/2002 rieši problematiku bezpečnosti potravín, jednotnosť používaných pojmov, rozpracúva všeobecné zásady zákona o potravinách, problematiku systému rýchlej výmeny informácií a krízový manažment, vymenovanie zodpovedných príslušných autorít pri analýze rizika a výmene informácií po vstupe do Európskej únie. Ďalej sa v návrhu rieši oblasť potravinového dozoru v nadväznosti na závery misie Európskej únie k uplatňovaniu legislatívy potravinového práva už zapracovanej v zákone o potravinách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré ma ako spravodajcu splnomocňujú, budem po rozprave odporúčať Národnej rade, aby sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že zákon prerokujeme v druhom čítaní. A takisto po rozprave navrhnem pridelenie zákona výborom.

Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok