Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Stojíme pred vážnym rozhodnutím o veľmi citlivej otázke, akou sú dôchodky v Slovenskej republike. Na jednej strane máme dôchodcov, ľudí, ktorým sa z roka na rok znižuje životná úroveň, z roka na rok sa dostávajú do väčších a väčších problémov z pohľadu slušného žitia v dôchodkovom veku. Na druhej strane máme Sociálnu poisťovňu a cez ňu transformovaný štátny rozpočet, ktorý tvrdí, že nemá dostatok zdrojov na zvyšovanie dôchodkov.

Avšak pri tomto pohľade musíme brať jednoznačne do úvahy všetky pádne argumenty, ktoré, si myslím, dnes neboli vysvetlené alebo presne „deklarované“. Prvým vážnym predpokladom je to, že odporúčacie kritériá Európskej únie je vlastne deklarácia minimálne 50-percentneého priemerného dôchodku voči priemernej mzde. Dnes sme na úrovni 42 % voči priemernej mzde a znižovaním, alebo teda nekopiráciou úrovne inflácie a rastu životných nákladov dostávame túto časť obyvateľstva presne na nižšiu úroveň, teda dostaneme ju ešte dokonca pod 40 %, čo je teda veľmi, by som povedal, alarmujúci stav.

Ďalší argument, zníženie dôchodku oproti roku 1989 o viac ako 23 %. Ak hovoríme o tom, že v tomto roku je odhadovaná inflácia na úrovni 8,8 %, za prvé 3 mesiace na úrovni 8,6 % skúsme sa zamyslieť, že tým, že budeme zvyšovať dôchodky o 5 % respektíve o 6 %, či zabezpečíme aspoň minimálne kopírovanie rastu životných nákladov, čo z pohľadu integrácie do Európskej únie bude ešte vyššie. Nemôžeme opomenúť ani pozíciu štátneho rozpočtu ako transformovanie cez Sociálnu poisťovňu. Ako už bolo jasne a verejne publikované, Sociálna poisťovňa deklarovala, že má dostatok peňazí na zvýšenie dôchodkov na úroveň 7-8 %. Deklaruje to alebo je to aj deklarované účtovnou uzávierkou za rok 2002, kde prebytok je na úrovni 5.6 mld. Sk a za prvé 4 mesiace je prebytok na úrovni 7,4 mld. Sk. Myslíme si, že takýto prebytok zdrojov je udržateľný aj na budúci rok pri zvýšení dôchodkov o viac, ako je navrhované vládou respektíve skupinou poslancov, ktorí zastupujú koalíciu. Ak je tento štát ochotný investovať do dôchodkovej reformy ročne 25 a viac mld. Sk, myslíme si, že toto je len zlomok toho, čo je dnes v rozprave o tom, o koľko zvýšiť dôchodky v Slovenskej republike.

Nezmysluplnosť takejto dôchodkovej reformy môžem ilustrovať na veľmi banálnom príklade a keď sa človek zamyslí čo len trocha nad týmito údajmi, podľa môjho názoru nie je nič iné, ako musí sa zhroziť a musí povedať, že quo vadis, ekonomika Slovenskej republiky a quo vadis vôbec dôchodková reforma a ako sú ohrozené naše integračné ambície v Európskej únii. Ak uvažujeme, že dáme 25 mld. a viac ročne zo štátneho rozpočtu do priebežného systému, aby sa vytvoril kapitalizačný pilier, a jeden bilión alebo 1,1 bilióna je HDP na Slovensku, tak je to schodok 2,5 %, upozorňujem, že maastrichtské kritériá hovoria o schodku maximálne 3 % z HDP. Ak vláda má ambiciózny projekt, ambiciózny projekt o tom, že to bude len 0,5 %, čo teda je udržateľné v štátnom rozpočte, tak musím povedať, že to je veľmi, veľmi chabá argumentácia, alebo - musím sa vyjadriť tak, ako si myslím -, je to úplný nezmysel. Úplný nezmysel preto, lebo by musel byť 5-násobne väčší HDP, čo keď niekto prepočíta, tak musíme mať z jedného bilióna za niekoľko rokov, niekoľko rokov je rok 2006, cca 5 biliónov. Ak toto je niečo zmysluplné a normálne, ja neviem, je nutné vážne sa nad tým zamyslieť sa, ako ďalej s touto ekonomikou, lebo 5 biliónov je možné dosiahnuť cca asi za 89 rokov, čo je teda asi prepočet pri 5-precentnom náraste HDP ročne. 5-percentný nárast HDP je veľmi ambiciózny projekt, ak vôbec niečo také chce dosiahnuť. Takže my by sme sa mali v prvom rade zamyslieť o tom, aby reformy posilňovali túto ekonomiku, opakujem ešte raz, túto ekonomiku, a nie na to, aby dostávalo sa do väčších problémov a potom argumentácia, ktorú použila pani Bauer, ktorú si vážim ako človeka, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti sociálnej politiky, myslím, že by neobstála, a naši ekonomickí ministri by sa mali vážne zamyslieť nad tým, akým spôsobom budú postupovať v ďalšom období, aby posilnili v prvom rade túto ekonomiku, aby takýmito reformami, nie aby teda, by som povedal, neutralizovali, ale skôr by som povedal v dlhodobom priereze poškodia túto ekonomiku. Preto si myslím, že aj návrh strany Smer na to, aby sa zachoval plne solidárny priebežný systém a deklarovalo sa vstupom do Európskej únie riešenie, ktoré prijme v kontexte Európska únia, ktorá dnes v demografickom vývoji je podstatne na tom problematickejšie a jednoducho riešenie, ktoré sa prijme v Európskej únii, bude predchádzať riešeniu v týchto krajinách. Problém demografického vývoja na Slovensku je predpokladom roku 2015 až 2020. My nie sme nútení dnes robiť radikálne reformy, ktoré, opakujem, poškodia túto ekonomiku a nepomôžu tomu, že dnes, kde sa veľmi hlásime k Európskej únii a máme veľké ambície, integračné, bude mať obrovské problémy s naplnením paktu stability a ďalších kritérií. Je to vážny moment, nad ktorým by sa mal každý zamyslieť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti a vlastne aj na prípravu okolitých krajín do predvstupového procesu v rámci Európskej únie, aby si vytvorili predpolie pre dôchodcov alebo pre zvyšovanie dôchodkov, musím zobrať príklad Českej republiky, kde momentálne dôchodok je cca o 1 700 korún vyšší a už nehovorím o kurzovom prepočte, kde uvažujú celkom reálne o jednorazovom zvýšení 1 400 korún dôchodkov, v jednorazovom zvýšení, aby, jednoducho, upravili ten nepomer, ktorý dnes existuje. My namiesto toho, aby sme dnes uvažovali o nejakom zvýšení minimálne, opakujem minimálne na úrovni inflácie, že nechceme niečo, čo by teda bolo deklaratívne ohrozovalo Sociálnu poisťovňu, aby to bol štátny rozpočet, nie sme ochotní načúvať tomuto hlasu.

Na záver by som chcel dať pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, menovite Jozefa Buriana, Vojtecha Tkáča, Antona Blajska ako zástupcov skupiny poslancov Smeru, Ľudovej únie a HZDS k vládnemu návrhu o zvýšení dôchodkov v roku 2003. Navrhujeme v čl. I zvýšenie dôchodkov v roku 2003 o 8 %. Odôvodnenie je jednoznačné - to, čo som vlastne predtým alebo v predchádzajúcom príspevku povedal, vládou navrhované zvýšenie dôchodkov o 5 % nekopíruje rast životných nákladov a predpokladanú infláciu na rok 2003 a nezvýšenie dôchodkov minimálne na úroveň 8 % by sa prejavoval prepad dôchodkov oproti priemernej mzde v Slovenskej republike.

V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom navrhujem zmeniť tak, ako bolo to povedané aj pri prvom pozmeňujúcom návrhu pani Edit Bauer, body čl. 2, 4 až 8, 12 až 14 a 16 a v čl. III v nadväznosti na 8-percentné zvýšenie podľa čl. I. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok