Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru, aby som odporúčala hlasovať o tom, že prerokúvaný poslanecký návrh zákona prerokuje v treťom čítaní ihneď.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok