Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení členovia vlády, dámy a páni. Korupcia, klientelizmus a plytvanie verejnými prostriedkami sú najtypickejšími prejavmi zneužívania svojho postavenia a svojich kompetencií. Netýkajú sa iba politického života, ale života celej spoločnosti. Keď chceme hovoriť o tejto téme, musíme o nej hovoriť čo v najširších súvislostiach, vecne a nevyberať z kontextu to, čo sa hodí, použiť účelne pre politický boj. Ak návrh skupiny poslancov je mienený úprimne, v názve tejto mimoriadnej schôdze by malo stáť, aby Národná rada prerokovala návrh uznesenia o konkrétnych krokoch parlamentu v spolupráci s vládou v boji proti korupcii.

Prečo pochybujem o úprimnosti navrhovateľa uznesenia, je aj skutočnosť, že v odstavci 4 uznesenia sa hovorí o privatizácii strategických podnikov. Ja nadobúdam dojem, že tu jednej strane asistujeme pri predvolebnej kampani k predčasným voľbám. A ak by som fabulovala tak ľahko ako pán poslanec Fico, tak by som povedala, že to evokuje dojem, že sponzori začínajú byť nervózni, ale keďže som v úvode hovorila, že o takom vážnom probléme treba hovoriť vecne, chcem sa vyjadriť krátko k rizikám korupcie v rezorte pôdohospodárstva. Ročne prerozdeľuje tento rezort cca 7 miliárd korún zo štátneho rozpočtu. Nikto nepochybuje o tom, že korupcia pri prerozdeľovaní verejných zdrojov, ktorými dotácie a subvencie sú, znižuje efektívnosť týchto zdrojov, zhoršuje ich alokáciu, deformuje hospodársku súťaž, ochudobňuje občanov, podporuje nerovnosť príjmov a negatívne vplýva na štruktúru verejných výdavkov. Prvotným zdrojom a príčinami korupcie v tejto oblasti sú dotačné výnosy a dotačné komisie. Prvý neuralgický bod je pri tvorbe každoročných výnosov, kde je možné, netvrdím, že sa tak deje, uviesť dotačný titul podľa potreby, alebo podať včas informáciu o obsahu výnosu. Ďalším citlivým miestom sú dotačné komisie, na konci ktorých rozhodovania podnikateľský subjekt môže, ale nemusí dotáciu dostať. Teda funguje subjektívny faktor pri rozhodovaní. Tieto komisie sú menované systémom zhora nadol a sú zložené zo zástupcov ministerstiev a komory, vždy podľa úrovne, na ktorej fungujú, ale centrálne. Podľa prieskumu Svetovej banky v roku 2000 na Slovensku každý piaty podnikateľ uviedol, že dostal od štátu určitú formu dotácií. Spomedzi nich 12% uviedlo, že zaplatili úplatok, 40% pripustilo, že na získanie dotácie využilo priateľov alebo príbuzných, 7% pripustilo využívanie politického vplyvu. A na otázku, koľko bolo treba zaplatiť na získanie dotácií, väčšina uviedla, že je to 10% z dotácie.

Čo teda môže slovenský parlament v spolupráci s vládou spraviť pre transparentnosť poľnohospodárskej podpornej politiky? Prijať zákon o pomoci poľnohospodárstvu, v ktorom sa jasne definujú podmienky pre priznávanie platieb, splnením ktorých vznikne nárok na dotácie zo zákona, a nebudú o nich subjektívne rozhodovať dotačné komisie menované systémom zhora nadol. Ďalej zákonom nariadiť, informovať verejne nielen o poskytnutých dotáciách, ale aj o výsledkoch kontroly ich účelného použitia a ich efektivite, čo podstatne zvýši transparentnosť procesu. Ostatne, požaduje to i Európska únia, ktorá bude na priamych platbách pre Slovensko participovať po našom vstupe a bez platobnej agentúry, kontrolného systému IACS a registrov pozemkov, hospodárskych budov a tak ďalej, nedostaneme z EÚ ani euro. Je nutné decentralizovať správu pôdneho fondu tak, aby o nájme a predaji štátnej pôdy rozhodovali samosprávy, nie centrum. Veľmi dôležitým je zjednodušenie pravidiel pre podnikanie, daňových zákonov, zákona o účtovníctve, Zákonníka práce. Medzi najpodstatnejšie opatrenia rátam privatizáciu, z tabuliek Transparency International Slovakia je zrejmá nepriama úmera medzi veľkosťou súkromného sektora a mierou korupcie. A preto je dôležité a vyzývam, aby sa vytvorila proti korupcii koalícia parlamentu, vlády a občanov Slovenskej republiky. Riešenia sú v systémových zmenách, nie v škandalizácii politických súperov. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok