Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení členovia vlády, ako poverený spoločný spravodajca predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom upravujúcim obchodné aspekty Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, berúc do úvahy výsledky rokovaní medzi zmluvnými stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych obchodných výhodách (tlač 165), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s protokolom, tak ako je uvedený v tlač 165, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 146 zo 17. februára 2003 na prerokovanie: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo s tým, že podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Oba výbory ho prerokovali v určenej lehote.

Výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený na prerokovanie, zaujali k nemu tieto stanoviská:

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 18. februára 2003 a uznesením č. 68 vyjadril s návrhom súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť podľa čl. 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky s návrhom súhlas.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval návrh 18. februára 2003 a uznesením č. 11 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť podľa čl. 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky s návrhom súhlas.

Spoločnú správu výborov gestorský výbor prerokoval a schválil 25. februára 2003 uznesením č. 17.

Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a splnomocnil ma predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo na základe rokovaní určených výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 88 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom upravujúcim obchodné aspekty Európskej dohody, tak ako je v tlači 165.

Skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok