Vážený pán predseda, vážená vláda, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som vo svojom príspevku reagoval na vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh novely zákona o stavebnom sporení predpokladá zníženie štátnej prémie z 25 % na 20 %. Úsporu výdavkov štátneho rozpočtu však neprináša samotné percentuálne zníženie štátnej prémie, ale maximálna výška, teda suma vyjadrená v slovenských korunách, ktorá bude určená zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, t. j. na rok 2003 suma 3 500 korún oproti 4 000 korún v roku 2002. Pri zachovaní existujúceho zákona a znížení maximálnej štátnej prémie na 3 500 Sk v zákone o štátnom rozpočte sa zníži len vymeriavací základ na 14 000 korún. Je to jednoduchý matematický prepočet, ktorý existuje v dnešnom zákone, sporiteľ musí teda vložiť do stavebnej sporiteľne výšku 14 000 Sk. Na základe vládneho návrhu novely zákona pri 20-percentnej štátnej prémii oproti doteraz platnej 25-percentnej štátnej prémii na dosiahnutie tejto maximálnej prémie bude sporiteľ nútený zaplatiť ročne 17 500 korún, čo je teda o 3 500 korún viac na rok ako pri tom návrhu, o ktorom hovorím. Tento návrh novely zákona o stavebnom sporení nemá vplyv na štátny rozpočet, neprinesie žiadne zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu, len sporiteľ zaplatí do stavebnej sporiteľne viac o tých 3 500 korún, aby dosiahol maximálnu štátnu prémiu. Tento návrh teda umožňuje aj sociálne slabším sporiteľom získať maximálnu výšku štátnej prémie. Vládou navrhovaná novela zákona v podstate napomáha stavebným sporiteľniam, ktoré budú profitovať na vyššom vymeriavacom základe, ktorý na dosiahnutie štátnej prémie uplatňuje teda väčšina klientov.

Chcem ešte povedať, že v dôvodovej správe tohto návrhu novely zákona je písané o úspore 930 mil. Sk. Myslím si, že sú tu spojené dve zákonné úpravy. Tá reálna úspora vzniká vlastne v zákone o štátnom rozpočte nie znížením percentuálnej časti štátnej prémie, ale vtedy, ak vláda v štátnom rozpočte rozhodne a schváli teda výšku štátneho príspevku vo výške 3 500 korún. Tým len chcem povedať, že vlastne v tej dôvodovej správe sa vlastne zmiešali dva zákony a je dôležité, aby si všetci uvedomili ten fakt, že ak sa dnes prijme tento návrh novely zákona, spôsobí to v médiách, a teda navonok, že väčšina sporiteľov alebo veľká časť sporiteľov bude mať záujem doslova do konca roka stihnúť dostať tú 25-percentnú štátnu prémiu. Myslím si, že tento dopad sa potom v neskoršom čase prejaví skôr na rozpočte toho roku 2003 vzhľadom na to, že teda veľa ľudí bude mať záujem do konca roka získať to stavebné sporenie. Preto vyzývam aj koalíciu, aj opozíciu, aby porozmýšľala o podpore tohto vládneho návrhu zákona, či je vôbec zmysluplný a či je dôležité dnes ho predkladať, keď v konečnom dôsledku štátny rozpočet na tom neusporí a v podstate budeme len nútiť bežných sporiteľov, aby vkladali viac peňazí do stavebných sporiteľní, pričom tí budú na tom viac-menej profitovať v tomto smere.

Myslím, že druhá vec je, že bezpochyby nechcem povedať, že tá úspora výdavkov štátneho rozpočtu nie je dôležitá, ale v každom prípade my sme všetku tú ťarchu preniesli na občanov. Myslím, že v tomto smere nemusíme zvýšiť výdavky štátneho rozpočtu, ale, naopak, vlastne len posilniť tú stránku, že túto výhodu môžu si zabezpečiť aj sociálne slabšie skupiny. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok