Uvedené výbory vrátane gestorského vládny návrh zákona prerokovali v stanovenej lehote. Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov na svojej 69. schôdzi a schválil ju uznesením č. 323 zo 17. októbra 2001. Iné výbory vládny návrh zákona neprerokovali.

Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, svoje stanoviská.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská:

Ústavnoprávny výbor s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor pre financie, rozpočet a menu tiež s ním súhlasil.

Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie svojím uznesením tiež s ním súhlasil.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo uznesením č. 312 z 12. októbra 2001 tiež s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou. V spoločnej správe máte návrh hlasovania.

Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov Národnej rady Slovenskej republiky upravujúcom účinnosť tohto zákona hlasovať a tento návrh prijať.

Môžete otvoriť rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok