Ďakujem. Vážený pán poslanec, dovoľte mi odpovedať za neprítomného pána ministra školstva Eugena Jurzycu.

Dňom 31. januára 2011 skončilo prvé funkčné obdobie rektorovi Trnavskej univerzity doc. Ing. Martinovi Mišútovi. Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, citujem: "Akademický senát verejnej vysokej školy volí kandidáta na funkciu rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie." Prvý kontakt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s Trnavskou univerzitou v súvislosti s voľbou kandidáta na rektora bol list, ktorým sa obrátil dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity na ministerstvo vo veci nejasnosti okolo členstva v Akademickom senáte vysokej školy, na ktorý poskytla sekcia vysokých škôl ministerstva stanovisko. Jeho podstatou bolo, že skončením pracovného pomeru zamestnanca končí aj jeho členstvo v Akademickom senáte. Toto je zrejme prvé z dvoch stanovísk, ktoré uvádzate vo svojej otázke.

Ďalší kontakt Trnavskej univerzity s ministerstvom bol list Akademického senátu Trnavskej univerzity ministrovi školstva s návrhom na osobu k povereniu výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity. Podľa zákona minister školstva poveril výkonom funkcie rektora na obdobie od 1. 2. 2011 do vymenovania nového rektora doc. ThDr. Andreja Filipeka, ktorý bol dovtedajším prvým prorektorom.

Predsedníčka Akademického senátu listom oznámila, že 10. 2. 2011 na zasadnutí Akademického senátu bol zvolený za kandidáta na funkciu rektora prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., súčasne požiadal ministra školstva o predloženie návrhu na vymenovanie rektora prezidentovi Slovenskej republiky. Listom z toho istého dňa zaslal predseda Správnej rady Trnavskej univerzity podnet ministerstvu na preskúmanie zákonnosti voľby kandidáta na rektora. Dôvodom podnetu bolo spochybnenie členstva deviatich členov zamestnaneckej časti Akademického senátu, ktorým v priebehu členstva skončila pracovná doba na dobu určitú s Trnavskou univerzitou a pracovný pomer bol s nimi novými pracovnými zmluvami nadväzne opätovne dohodnutý. S odkazom na znenie zákona bolo členstvo týchto deviatich osôb v Akademickom senáte spochybnené, a tým aj výsledky volieb kandidáta na rektora.

Na základe uvedeného podnetu dal minister školstva overiť odboru kontroly ministerstva skutkový stav vykonaním kontroly osobných spisov príslušných zamestnancov, členov Akademického senátu. Kontrola na základe ministrovho poverenia sa uskutočnila v čase od 7. 3. 2011 do 31. 3. 2011. V priebehu výkonu kontroly si kontrolná skupina vyžiadala z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky stanovisko k problematike pracovných pomerov na dobu určitú, ktoré bez prestávky pokračujú na základe novej pracovnej zmluvy. V stanovisku sa uvádza, citujem: "Keď sa pracovný pomer nemení v subjekte a ani v inom obsahovom prvku, pracovné pomery na seba nadväzujú, možno pokračovanie považovať za predĺženie pracovného pomeru." Koniec citátu.

Na základe uvedeného kontrola konštatovala, že voľba kandidáta na rektora Trnavskej univerzity prebehla v súlade so zákonom. Vychádzajúc zo záverov kontroly bol návrh na vymenovanie rektora Trnavskej univerzity podľa návrhu Akademického senátu listom ministra predložený prezidentovi Slovenskej republiky.

Ďakujem pekne, skončil som.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok