Z prítomných 145 poslancov hlasovalo 70 za, 72 proti, 3 sa zdržali.

Námietka pána poslanca Madeja nebola schválená, preto nebudeme hlasovať o bode číslo 2.

Pani spravodajkyňa, pokračujte, prosím.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok