Z prítomných 145 poslancov hlasovalo 69 za, 74 proti, 2 sa zdržali.

Námietka pána Madeja nebola schválená.

Vyhlasujem prestávku na dve minúty.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok