Vážený pán podpredseda,

vážený pán minister,

vážené dámy,

vážení páni,

aj keď tu počas vystúpenia predrečníka pána poslanca Engliša bol značný hluk a poslancov nezaujímala táto problematika, ja si myslím, že ide o veľmi závažnú problematiku a je mi ľúto osobne pána ministra Magvašiho, že musí predkladať znovu jeden z reštriktívnych zákonov. Je to minister, ktorý musí tieto návrhy zákonov dávať veľmi často. Videli sme to minulý rok pri zákone o sociálnej pomoci a teraz pri tomto zákone.

Vážené dámy, vážení páni, keď sme prerokúvali návrh zákona o štátnom rozpočte, upozorňovala som na to, že zníženie rozpočtovanej sumy na kúpeľnú starostlivosť o 300 miliónov korún, tak ako sa o nej hovorí aj v dôvodovej správe, bude viesť k tomu, že sa menej občanov dostane na kúpeľnú starostlivosť, ktorá mala naozaj u nás veľmi dobrú tradíciu. Napriek problémom, ktoré netajím, že v tejto oblasti sú, a netajím ani to, že niektorí občania sa k týmto poukazom dostali neoprávnene. Ale to nie je dôvod, aby sa takto znížila suma na kúpeľnú starostlivosť a aby bol takto predložený návrh zákona. Tento problém sa dá predsa riešiť úplne inými opatreniami. Preto nebudem v žiadnom prípade súhlasiť s tým, aby sa nedostatok finančných prostriedkov riešil vyňatím kúpeľnej starostlivosti z liečebného procesu a platbami občanov za ubytovanie, ktoré, tak ako znovu uvádza dôvodová správa, je v kúpeľoch okolo tých 30 až 40 percent sumy liečebného poukazu a cestovného. Keď si pozriete analýzu zvyšovania cestovného, vidíme, o koľko percent vzrástlo za ostatné dva roky, tak vidíme, že naozaj, ak má občan z východného Slovenska napríklad cestovať do piešťanských kúpeľov, tak to je pre neho nemalá suma, ak ide o občana, ktorý žije iba z dôchodku alebo invalidného dôchodku, pretože títo ľudia často potrebujú kúpeľnú starostlivosť, alebo ak ide o osamelú matku s chorým dieťaťom, tak vidíme, že takýmto vlastne zamedzujete šancu dostať sa do kúpeľov a dostať poukaz na kúpeľnú starostlivosť, pretože jednoducho si nebudú môcť tieto sumy doplatiť.

A nesúhlasím s tým, ako to už povedal pán poslanec Engliš, s tým novým riešením § 12, ale nebudem sa vyjadrovať k paragrafovému zneniu, budem dúfať, že sa nedostane ďalej tento návrh zákona do druhého čítania, ale ak áno, tak sa potom k paragrafovému zneniu vyjadrím v druhom čítaní.

Naozaj, kúpeľná starostlivosť, tak ako to povedal vo svojej faktickej pripomienke pán doktor Zelník a ako lekár vie, čo hovorí, je veľmi často súčasťou liečby. Napríklad pri poúrazových stavoch treba opakovane absolvovať kúpeľnú liečbu, aby sa pacientov stav zlepšil. Vidíme, že kúpeľná liečba pomáha pri onkologických ochoreniach, reumatologických, alergických a ochoreniach obehového, tráviaceho a pohybového ústrojenstva, ochoreniach dýchacích ciest, kožných a ženských chorôb a naozaj tým sa aj šetria financie pre zdravotníctvo, pretože u pacienta, ktorý je pravidelne aj v takejto starostlivosti, teda absolvuje kúpeľnú liečbu, často sa oddiali proces napríklad ďalšej operácie alebo nejakej nákladnej liečby. Navyše pobyt v kúpeľoch má okrem tohto biomedicínskeho vplyvu aj veľmi dobrý psychický vplyv na pacienta, pretože pacient tam môže porovnávať svoj stav s ďalšími pacientmi a prípadne môžu ho aj zlepšenia v tejto kúpeľnej starostlivosti viesť k tomu, že jeho psychika vplýva potom aj na následné somatické liečenie.

Pán poslanec Engliš veľmi správne povedal, že po tomto kroku, ak bude schválený, sa slovenské kúpele zaplnia iba zahraničnou klientelou, tak ako je to v zimných strediskách, a zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky sa bude naďalej zhoršovať. S takýmto riešením nedostatku finančných prostriedkov by sme mohli súhlasiť iba v tom prípade, keby sa reálne príjmy občanov Slovenskej republiky výrazne zvyšovali. Podľa údajov Štatistického úradu však dochádza k ich poklesom. Vy sám pán minister v správe o sociálnej situácii obyvateľov za minulý rok ste konštatovali tieto údaje. Stačí si nakoniec pozrieť tie údaje, ktoré dostávame zo Štatistického úradu, takže tento krok je vlastne dvojnásobne reštriktívny, pretože ak občanovi reálne klesnú príjmy a vy ho ešte zaťažíte takýmito sumami za cestovné a za ubytovanie, tak, samozrejme, že si toto v žiadnom prípade nebude môcť dovoliť.

Budú si to môcť dovoliť iba občania z bohatších európskych krajín, a keď sa pozrieme na porovnanie našich platov nielen s krajinami Európskej únie, čo sú neporovnateľné čísla, ale napríklad aj s údajmi z Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky, naše reálne mzdy sú oproti nim podstatne nižšie. Takže aj takto vlastne občan z bývalého socialistického tábora z týchto krajín bude môcť prísť, bude si môcť kúpiť tento poukaz, bude si môcť, respektíve bude si môcť prísť do kúpeľov na vlastné náklady a takto vlastne budú naši občania úplne vytesnení.

Čo mi chýba, pán minister, a čo si myslím, že je veľmi dôležité, aby ste doložili ešte pred prerokúvaním návrhu zákona v druhom čítaní, to je ekonomický dosah na jednotlivé skupiny obyvateľov a čísla, koľko občanov dostalo poukaz a mohlo absolvovať kúpeľnú liečbu v rokoch 1999, 1998 a koľko si to bude môcť dovoliť vzhľadom na prepočet reálneho príjmu obyvateľa Slovenskej republiky v roku 2000 a v roku 2001. Myslím si, že tieto údaje sú veľmi dôležité na to, aby sa vaši koaliční poslanci mohli objektívne dohodnúť, nakoľko poškodia občanov Slovenskej republiky. Dúfam, že akceptujete návrh, ktorý dal pán poslanec Engliš, ja ho iba zopakujem, aby tento návrh zákona sa vrátil na prepracovanie, respektíve aby bol stiahnutý z rokovania, aby neprešiel do druhého čítania.

Na záver poviem toľko, ja som za to, aby sa sprísňovali kritériá na udelenie poukazu do kúpeľov, ale sprísňovali sa, aby ich naozaj nedostali tí, ktorí používajú kúpeľnú liečbu len a len ako rekreáciu a mohli by si dovoliť napríklad tento poukaz aj kúpiť za vlastné prostriedky a hradiť si kúpeľnú starostlivosť ako takzvaní samoplatcovia. Som za takéto sprísnenia, ale tento návrh nič také nerealizuje. Tento váš návrh žiadne takéto sprísnenie neprináša, takže si myslím, že je najvyšší čas, aby ste hľadali iné riešenia a aby ste nepristupovali len a len k reštriktívnym opatreniam. Takže dúfam, že túto serióznu ekonomickú analýzu doložíte, pretože predsa len to vytvorí lepší obraz, ako len tie konštatovania, ktoré sú v dôvodovej správe.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok