Vážený pán predsedajúci,

vážený pán minister,

kolegyne, kolegovia,

pred chvíľou sme preberali zákon, ktorý sa dotýka dôchodcov a mám pocit, že tento zákon, ktorý prerokúvame, ten sa tiež dotýka dôchodcov a minimálne tak negatívne, ak nie horšie, ako ten predošlý. Ja keď som si prečítal tlač 625, v ktorom sú uvedené návrhy, bol som rád, že som sedel. Ak by som totiž stál, tak asi by som totiž spadol z nôh. Tento návrh zákona je skutočne podľa mňa vrcholom arogancie a nehoráznym obmedzením liečebnej starostlivosti hlavne u ľudí vyššieho veku. Premiér Dzurinda tvrdí, že Slovensko je na dobrej ceste. Tohto roku sa to začína preklápať a v budúcom roku už bude ekonomika stúpať. Potvrdzuje to v médiách aj pani ministerka Schmögnerová. A vy pán minister Magvaši tu predkladáte zákon, ktorým potierate ich tvrdenia a dokazujete, že so Slovenskom je to až také zlé, že ani na budúci rok a ani na ďalšie roky to nebude lepšie, a preto tento návrh zákona predkladáte. Ja to teda hodnotím ako aroganciu voči vlastnému premiérovi. Jedine, že cigáni horšie ako barón Prášil, čo tu už odznelo v tomto parlamente.

Tento návrh zákona hodnotím však ako vrchol arogancie aj voči tým, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu. Kúpeľná liečba, pán minister, je totiž aj formou prevencie a ja si myslím, že kúpeľná liečba u ľudí napríklad s koxartrózou je oveľa lacnejšia ako operácia pri zanedbávaní takéhoto liečenia. Ale to nech teda posúdia lekári - odborníci a budem teda vychádzať hlavne z dôvodovej správy.

Podľa súčasného právneho stavu problematika kúpeľnej starostlivosti poskytovanej z nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia je upravená zákonom číslo 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov a ďalšími, samozrejme, zákonnými normami. Čiže od roku 1956 existuje tento stav a nikomu to neprekážalo, aj keď ekonomická situácia v mnohých prípadoch od toho roku 1956 možno nebola vždy najlepšia. Samozrejme, že sú tu aj odvolania na nemocenskú starostlivosť v ozbrojených silách. Mňa však zaujíma problematika hlavne u občanov, kde je to teda upravené a už to tu bolo konštatované, že kúpeľná starostlivosť je dobrovoľná dávka nemocenského poistenia dôchodkového zabezpečenia.

V súvislosti so zmenou financovania nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia sa kúpeľná starostlivosť stala nesystémovou dávkou a výdavky vynaložené na úhradu nákladov spojené s kúpeľnou starostlivosťou sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. A teraz to najdôležitejšie. V záujme zachovania počtu účastníkov kúpeľnej starostlivosti pri znížení finančných prostriedkov poskytovaných na kúpeľnú starostlivosť zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určených na kúpeľnú starostlivosť sa navrhuje spoluúčasť zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na financovanie. Náklady na ubytovanie a cestovné výdavky sa nepovažujú za súčasť kúpeľnej starostlivosti, preto sa navrhuje plné hradenie zo strany fyzických osôb, ktorým sa táto kúpeľná starostlivosť bude poskytovať. Bolo to zdôraznené tak predkladateľom, ako aj pánom spravodajcom. A to je to, čo ma najviac teda mrzí. Ja tvrdím, vážená poslanecká snemovňa, že počet účastníkov kúpeľnej starostlivosti z radov občanov Slovenskej republiky rapídne poklesne. Nedovolím si to odhadnúť, či to bude 50 percent alebo koľko, ale pýtam sa, bude si to môcť dovoliť penzistka, dôchodkyňa z dediny pri Sobranciach. Tvrdím, že nie. A už nikdy sa kúpeľnej starostlivosti nebude môcť zúčastniť. To ma nikto nepresvedčí, ani keby akékoľvek argumenty dával, pretože tieto argumenty, ktoré vy tu predkladáte, sú absolútne nulové. Pokles bude taký veľký, že dôchodcovia v podstate si to nebudú môcť vôbec dovoliť. Považujem to skutočne za nehoráznosť voči nim.

Navrhovaná právna úprava reaguje na zníženie rozpočtovaných výdavkov na kúpeľnú starostlivosť o 300 miliónov korún v štátnom rozpočte. A to je teda ten hlavný dôvod, prečo prichádzame k tomu. A, samozrejme, pod rúškom toho, aby sme zachovali počet účastníkov, predkladáme tento návrh. Ak je to teda s tým Slovenskom tak, že na budúci rok tu bude dobre, tak nevidím dôvod, prečo by sa to malo robiť.

Starostlivosť na účely tohto zákona je poskytovanie starostlivosti, ktorej účelom je prevencia chorôb alebo stabilizácia zdravotného stavu, a nie je priamym pokračovaním liečebného procesu a poskytovania stravovania v prírodných liečebných kúpeľoch. Ubytovanie v prírodných liečebných kúpeľoch a ostatné výdavky si hradí zamestnanec alebo jeho rodinný príslušník.

Zdôrazňujem, prevencia chorôb a stabilizácia zdravotného stavu. Všade v civilizovanom svete sa hlavne hovorí o prevencii. Ale my ju ideme rušiť. Som zvedavý, či budeme mať na tie operácie. Chýbajú nám peniaze do zdravotníctva. Hovoríme, ako mu chceme pomôcť a tu hľa, minister pán Magvaši, minister práce, sociálnych vecí a rodiny asi nechce pomôcť ministrovi Šagátovi. Vie vôbec pán minister Šagát, že taký zákon je predložený? Som presvedčený, že nie, pretože mám v niektorých prípadoch pocit, že v tejto vláde nevie ľavá ruka, čo robí pravá. Nedávno sme schvaľovali zákon o Policajnom zbore a dnes či včera ste ho opäť upravovali len preto, že ste nedali na niektoré myšlienky, ktoré sme my z opozície vám predkladali.

Vy, musím to zopakovať, pán minister, potierate tie myšlienky pána Dzurindu, ktorý hovorí, že sme na dobrej ceste alebo si teda pán premiér Dzurinda zmýlil cesty. Pre neho je táto dobrá cesta asi cestou do pekla.

Ak by som bol herec, tak by som vám povedal, kam táto cesta vedie, ako to už povedal jeden zo známych slovenských hercov. Mne by sa celkom dobre hodil aj latinský názov na toto vyjadrenie. Nebudem ho tu spomínať, aby som nebol príliš neslušný. Jednoducho môžem konštatovať, že tento návrh likviduje kúpeľnú liečbu radových zamestnancov, dôchodcov, vôbec teda radových občanov Slovenskej republiky.

Slovensko má hádam najviac liečivých prameňov využiteľných na kúpeľnú liečbu, využiteľných na liečenie, ale hlavne na prevenciu ťažkých zdravotných alebo prevenciu a zlepšovanie stavu pri ťažkých zdravotných stavoch, a vôbec na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, stabilizáciu, ako sa to hovorí v samotnom návrhu.

Podľa mňa sa tu jednoznačne skrýva, ak to tak môžem nazvať, určitý skrytý zámer vylúčiť slovač zo slovenských kúpeľov. Tým, ktorí tento návrh spracovali, ide jednoznačne o to, aby sem chodili len cudzinci, liečili sa len zámožní ľudia. A Slováci nech sa liečia doma vo vlastnej vani. Kto si to bude môcť dovoliť, keď 36 percent, ako je to uvedené, v Trenčianskych Tepliciach, ja toto použijem na prípad v Piešťanoch, 36 percent z kúpeľného poukazu plus dopravu si bude musieť zaplatiť, tak ako uvádza návrh. A neviem, či to v budúcnosti nebude aj strava, pretože som počul, že je návrh, aby sa aj v nemocniciach zabezpečovala strava z vreciek pacientov. Tak napríklad v piešťanských kúpeľoch je cena za jeden deň 640 korún. Čiže 36 percent z toho je 230 korún krát 21 dní, to je 4 830 korún. A ešte nie som v kúpeľoch. Keď k tomu pripočítam dopravu, kúpeľné poplatky a podobne, tak je to 6 000 korún. Čiže rozlúčte sa dôchodcovia s kúpeľmi.

To si myslím, že je argument, ktorý pán minister nemôžete vyvrátiť. Ja tvrdím, že tento návrh hraničí aj s porušovaním Ústavy Slovenskej republiky. Mám veľmi zlý pocit a myslím si, že spracovatelia by sa mali za takýto postup hanbiť. Veď ak je skutočne finančný problém a tohto roku pôjde menej ľudí na liečenie, tak v budúcom roku a v ďalších sa to predsa môže dostať do takého stavu a zvýši sa počet klientov, tak ako to trebárs bolo v predošlých rokoch.

Čiže skutočne mám otázku, pán minister, prečo chcete pod rúškom zabezpečenia vyššieho počtu z nízkej sumy úplne zlikvidovať to, čo je tu dobré. Je to podľa mňa nepremyslený počin, je to chybná úvaha. Bude totiž dlho trvať, kým sa tento chybný krok v slovenských kúpeľoch napraví a opäť bude v slovenských kúpeľoch vôbec znieť slovenčina.

Pán minister, musím skonštatovať, že hlavným vinníkom v tejto skrivodlivosti budete vy, pretože ste navrhovateľ, aj keď hovorím, že myslím si, že spracovatelia asi vedia, prečo tento návrh predložili.

V dôvodovej správe je informácia o prerokovaní v Rade hospodárskej a sociálnej dohody. Ja si ju dovolím prečítať, pretože si myslím, že je dôležitá.

Návrh zákona prerokovala Rada hospodárskej sociálnej dohody Slovenskej republiky 31. marca 2000, vzala na vedomie s pripomienkami a odporúča ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložiť materiál na ďalšie legislatívne konanie. Ak teda Rada hospodárskej a sociálnej dohody súhlasila, pýtam sa, prečo sa nad týmto tvrdením o nehoráznom obmedzení liečebnej starostlivosti nezastavili ani odborári. Nechce sa mi to veriť, ale už tu boli predkladané materiály, pán minister, že rada s tým súhlasila a napokon to nebola pravda. Muselo sa to dodatočne, by som povedal, dať schváliť. Obávam sa, neobávam sa, pýtam sa, či tomu náhodou nie je aj teraz tak, pretože nie sú tu pripomienky a ja by som veľmi rád vedel, aké tie pripomienky boli, prečo ich teda neuviedla tajomníčka Rady hospodárskej a sociálnej dohody. Pre mňa totiž tento papier, ktorý tu je, je skutočne úplne zdrapom papiera, pretože nič nehovorí. Berie na vedomie predmetný návrh zákona s pripomienkami.

Čiže ak fakt s týmto návrhom súhlasili aj predstavitelia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, tak je to nehoráznosť aj od nich. Musia sa voči tomu postaviť. Preto by som ich veľmi rád mal alebo vedel, aké boli pripomienky a aby boli predložené tu. Aby sme mohli o tom vôbec rokovať, myslím si, že stanovisko Rady hospodárskej a sociálnej dohody v takom závažnom zákone je veľmi dôležité.

Ja preto predkladám návrh zastaviť rokovanie o tomto zákone, stiahnuť návrh zákona z rokovania aj z tých nejasných dôvodov vyjadrenia Rady hospodárskej a sociálnej dohody. Na rozdiel od pána poslanca Bajana ja tu zdôrazňujem, niet dôvodu na predloženie zákona, ktorým sa likviduje kúpeľná liečba pre radových občanov Slovenska, ak je Slovensko na dobrej ceste, čo iste, samozrejme, podporí aj pán premiér Dzurinda a pani Schmögnerová. V tomto roku sa zníži počet ľudí v kúpeľoch zo Slovenskej republiky. Ak sa v tomto roku teda zníži a v budúcom roku by sa to mohlo napraviť.

Čiže tento návrh skutočne predkladám, pretože sa môžem pýtať, prečo búrame to, čo je dobré, neveríme skutočne, že tu dôjde k zlepšeniu. Alebo je to zámer komerčných lobistických skupín, aby do slovenských kúpeľov nechodili občania Slovenskej republiky? Preto teda žiadam zastaviť rokovanie. To je to zdôvodnenie, pán poslanec Bajan, stiahnuť tento návrh zákona z rokovania pre neopodstatnenosť, ale aj preto, že je to zlý zákon. Možno až veľmi zlý. Nehorázne zlý zákon.

Nedám to písomne, je to prvé čítanie, nevidím dôvod. Ja som to tu prečítal, ale môžem to dať aj písomne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok